Търгът за търговските регистри като политическо решение

Под общо заглавие “Прилагане на стратегия за реформа на правосъдието вБългария” Европейският Съюз преди време обяви търг за доставка на хардуери софтуер за министерство на правосъдието и съдилищата в България. Сигнатуратана търга е: EUROPEAID/115514/D/S/BG. Желаещите могат само да проверят валидносттана казаното по-долу.

Основното в този търг е, че той предопределя бъдещето състояние и функциина фирмените регистри в страната и създава един супер регистър в министерствотона правосъдието преди да са обсъдени ползите и разходите от едно точно таковарешение на реформата и донякъде преди да е готова и приета правната основа,върху която ще се гради работата на тези регистри.

Става дума за следното:

1. според идеята на търга фирмените регистри се запазват в съдилищата;
2. системата на регистрите се свързва с центъра по принципа “компютърната”(“деск топ”) връзка;
3. в центъра (министерство на правосъдието) имаме всеобхватен регистър,който включва фирмения регистър, този на неправителствените организации,на особените залози и на статистическия регистър Булстат;
4. както изглежда, общуването с фирмения и другите регистри става чрез електроннапоща, вероятно ще има връзки с международни бази данни, но едностранно разпространяванена информация от българските към другите бази данни ще бъде на същия принцип.

Това решение на търга напомня закона за регистрация на фирмите на Боснаи Херцеговина (приет преди десет дена). Този закон прилага доста назадничаваконцепция за търговския регистър – в Босна и Херцеговина регистрацията оставаработа на съда. Особеностите на босненското решение имат известно оправдание.Първо, отношенията между различните съставни части на страната (РепубликаСръбска, Федерацията и Област Бръчко) се характеризират с голяма доза недоверие,а местните политически елити се стремят да контролират стопанството. Второ,там има политическо съгласие за задържане на регистрацията на фирмите всъда, а бизнес асоциациите нямат единно становище по проблема. Трето, техническоторешение, което ще бъде приложено там – институтът знае това, защото е частот реформата на фирмената регистрация в Босна и Херцеговина, ще позволяваосъвременяване и развитие и ще бъде, струва ни се, доста по-евтино.

По повод концепцията на българския търг коментарът ни е следният.

– Много е приятно да се докладва как бизнесът и правителството си сътрудничат,но дизайнът на търга противоречи изцяло на общото становище на всички основнибизнес асоциации, че регистрацията на фирмите трябва да бъде извадена извънсъда и да стане административен процес. Необяснимо е защо бизнес асоциациитедосега мълчат по този въпрос.

– Функционирането на системата при зададените технически параметри щеизползва технологии от преди времето на Интернет, т.е. отпреди 1993-1994г. Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна Гора и вероятно Румъния от 2006 г.– да вземем само страните от Балканите – ще имат по-съвременни системи натърговските си регистри, по-лесни процедури, по-евтини за обслужване услугина регистрите.

– Интересно е, че обвързването на търговските другите регистри в свръх-регистърана министерството на правосъдието ще приложи, както изглежда, същото архаичнорешение. Според търга инвеститорът ще трябва да оперира системата до еднагодина след инсталирането й. Основното обаче ще бъдат услугите и посредничествотов размяната на информация, което тя ще предлага след това. Тази работа нее свойствена за министерство. Или министерството, или фирма от рода на “Информационнообслужване” ще трябва да върши това посредничество (по електронна поща).Тези разходи ще се покриват от регистриращите, ползващите информация и сключващитесделки.

– Обвързването на регистрите на регистрацията на фирмите със сървъритена съдопроизводството и разделянето на поръчката на различни подизпълненияще създаде неразрешими проблеми по координацията на проекта, логистикатаи дизайна.

–Тази система няма да улесни съществено нито сделките, нито проверките,които граждани, фирми и институции ще правят. В момента, когато систематаще е налице и се задвижи, тя ще бъде много по-бавна и скъпа от повечетоподобни системи в Източна Европа.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.