Трябва ли да се увеличава такса смет?

През последните дни стана ясно, че столичната община обсъжда увеличение на приходите от такса смет. Това увеличение се получава заради предвиденото нарастване на данъчните оценки на имотите в София, което нарастване вероятно няма да се компенсира с намаление на ставката по такса смет. Обосновката за подобно увеличение на приходите от такса смет е нуждата от средства за заплащане на почистването на улиците, събиране на сметта и нейното превозване и съхранение. Критици на подобна политика посочват факта, че Софийската община плаща повече средства за почистване отколкото други сравними градове, но в същото време градът не е достатъчно чист и има постоянен недостиг на средства.

 

Сметосъбиране

Събирането на сметта в София, а и в останалите общини, се финансира от такса смет. Тя се заплаща според данъчната оценка на съответното жилище и като цяло няма връзка с количеството боклук, което се изхвърля от съответния индивид или семейство. Извозването на сметта се извършва от фирми, с които е сключен концесионен договор. Всяка от тези фирми има монопол в събирането на сметта в съответния район. В резултат можем да забележим няколко проблема:

 • Липса на връзка между изхвърлян боклук и заплащана такса

 • Административно определяне на таксата смет

 • Административно определяне на фирмите-концесионери

 • Липса на конкуренция и фактически монопол на фирмите-концесионери

 • Липса на стимули за ефективност – заради липсата на конкуренция

 

Какво може да се направи за решаване на тези проблеми?

Вместо да се продължава с досегашната система, която води до ежегоден ръст на разходите, може да се помисли за промяна на системата на събиране на сметта. Една подобна промяна може да се изразява в децентрализация на сметосъбирането, която се прилага в някои европейски страни. За какво става въпрос?

 1. Живеещите във всеки блок или къща избират сами фирмата /измежду много конкурентни такива/, която да събира изхвърляните от тях битови отпадъци

 2. Цената за сметосъбирането се договаря между страните по договора /фирмата и живеещите в съответния блок/

 3. Честотата на събиране на боклука също се договаря между двете страни

 4. Такса смет, която в момента се заплаща за събиране на боклука, се премахва

В резултат на една подобна промяна ще се решат съществуващите в момента проблеми със сметосъбирането. Таксата за изхвърляне на боклук ще се договаря пазарно и ще зависи изцяло от количеството, което се изхвърля. Фирмите, събиращи битовите отпадъци ще са много на брой и ще се конкурират, което ще намали предлаганите цени. Такса смет ще изчезне като понятие.

 

Съхранение и преработка на отпадъците

Другият проблем, който създава искане за повече разходи, е свързан със съхранението и преработката на отпадъците. Необходимо е изграждане на завод за преработка на отпадъците, което изисква значителни средства. Единият вариант е този завод да се финансира с увеличение на данъчното бреме за софиянци. Другият вариант е Софийска община да се раздели с част от притежаваните активи и да повиши ефективността на разходите си и да използва получените средства за построяване на такъв завод.

Ето няколко възможности за осигуряване на финансиране:

 • Приватизация на “Общинска банка” и “Общинска застрахователна компания”

 • Оптимизиране на администрацията

 • Продажба на компанията “Софийски имоти”, както и на сгради, офиси, земи, които са собственост на общината

 • Премахване на ненужния Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия

 • Приватизация на топлофикацията, градския транспорт, “Егида”, болниците и здравните заведения

 • Използване на конкурентни търгови процедури при харчене на средства и осигуряване на пълна прозрачност на всеки лев, похарчен от общината

Използването на тези възможности за финансиране ще премахне необходимостта от по-високо данъчно облагане на софиянци за финансиране на изграждането на завод за отпадъци и по този начин ще се реши проблемът с втория основен разход, свързан с отпадъците в столицата.

 

Заключение

Когато става въпрос за харчене на пари винаги трябва да се търси по-ефективното решение. В случая със софийската община такова решение е децентрализацията на сметосъбирането и финансиране на завод за отпадъци чрез продажба на общинско имущество. Ако тези две неща бъдат направени, резултатът ще е премахване на такса смет и екологично унищожаване на отпадъците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.