Трябва ли да се конкурират свободно аптеките?

Проектът за промяна на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет на първо четене през месец август тази година, предвижда да се даде правно основание на вече съществуващата практика да се разделя собственикът на аптека от лицето, което продава лекарствата и е носител на разрешението да извършва търговия на дребно с лекарства. По този начин всеки търговец, по смисъла на търговския закон, ще има правото да отвори аптека или няколко аптеки. Изрично посочено е изискването ръководител на аптеката да бъде лице, което има придобита образователна степен магистър-фармацевт. В момента нормативната база не позволява да се отдели търговската дейност по продажба на лекарства на дребно от носителя на разрешението за извършване на тази дейност, което прави нелегални съществуващите вериги аптеки.

Съюзът на фармацевтите в България се противопоставя на този проект за изменение на закона. Според съсловната организация практиката, която съществува и в момента, води до “вертикална и хоризонтална интеграция в търговията с лекарства с опити за монополизиране” на пазара на лекарства. Сред аргументите на организацията, описани в официалните становища против промените в закона, е и следният довод: “ограничава се професионалната свобода на фармацевтите, защото като служители трябва да спазват целите на своите началници”. Всеки човек е свободен да избира пътя на своята професионална реализация. Възможността (а не задължението) да работят в аптеки, в които не са собственици, не отменя професионалните задължения на фармацевтите, а дори напротив – предоставя се възможност за разделение на труда. Фармацевтите не са непременно търговци, а управлението на доставките, договарянето на цени и условия е в голяма степен работа за мениджър и човек с управленски и търговски качества. В същото време предвиденото изменение на закона ще предостави повече възможности на младите фармацевти, които нямат капитал или ресурс да отворят сами аптека, да се реализират професионално.

Съществуващите рестрикции при отварянето на аптеки представлява по същество бариера пред навлизането на пазара. Такива бариери създават монополи и пречат на свободната конкуренция между играчите на пазара, а не я защитават. Наличието на правно ограничение, което очевидно не се приема от пазара, не е и в интерес на потребителите. Изкривяванията, до които водят рестрикциите, са следните:

  • създаване на сив сектор и стимули да се правят опити за избягване на закона, които по същество представляват разходи за търговците на лекарства и впоследствие се калкулират в цената на лекарствените продукти;

  • създаване на възможности и предпоставки за наличието на корупционни практики от страна на държавните органи;

  • административни разходи за следенето на изпълнението на разпоредбата, които се покриват от данъкоплатците;

  • наличие на конкуренция в по-малка степен от потенциалната при свободен пазар.

Според официалните становища и изказвания на представители на Съюза на фармацевтите основните заплахи произлизат от опасението, че производителите на лекарства ще отворят собствени вериги аптеки, ще направят картели и тръстове и ще вдигнат цените на лекарствата. Отново опираме до грешната презумпция, че без наличието на спуснати “от горе” правила и рестрикции, пазарните участници и производители на стоки и услуги ще монополизират пазара и ще се координират по начин, който е в ущърб на потребителите. Фактите и икономическата логика обаче, показват недвусмислено и категорично, че свободата на договаряне води до минимизиране на разходите и съответно до намаляване на цените, създаване на по-голяма ефективност при производството и доставката на стоки и услуги, предприемането на иновативни решения, а не до картелизиране и монополизиране на пазарни сектори. Именно свободата за навлизането на пазара е предпоставката за наличието на конкурентен натиск, който не позволява на доставчиците да формират групи и да печелят монополна рента за дълъг период от време. Следователно създаването на изкуствени бариери и ограничения не е от полза за пациентите.

Нещо повече, именно борбата за клиенти “принуждава” аптеките да въвеждат и спазват етични норми и правила на поведение, а именно – да не продават лекарства, чиито произход е съмнителен или неустановен. Собствениците на вериги от аптеки разчитат в по-голяма степен от останалите аптеки на имидж и търговска марка, които ги правят разпознаваеми сред клиентите. T е имат ясни стимули да спазват етични норми и да не застрашават по никакъв начин пациентите, защото рискът от загуба е по-голям.

Една от причините за появата на вериги от аптеки е минимизиране на разходите чрез осъществяване на икономии от мащаба. Внедряването на съвременно ноу-хау и методи за мениджмънт и управление на ресурсите позволява да бъде постигната по-висока степен на ефективност при управление на доставките и предлагането на пазара. От друга страна търговците се възползват и от наличието на търговски отстъпки при заявяването на по-голямо количество доставки.

Цени на лекарствата

Според законодателството в България държавата регулира пределните цени на лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание, като определя максимално допустимите цени за продажба. Според Съюза на фармацевтите държавата е твърде “либерална” и трябва да засили своето влияние и интервенции на пазара до фиксиране на цените на лекарствата и надценките на дистрибутори и търговци с лекарствени продукти. Към момента производителите на лекарства обявяват цените на производство и пределните цени се образуват след определяне на максимални прагове на надценките на едро и дребно. Това позволява цените да варират в някакви граници и конкуренцията да действа, макар и ограничена.

Фиксирането означава на практика, че цените няма да могат да се покачват, но и да намаляват. А в дългосрочен план, в следствие на развитието на науката, разгръщането на конкуренция и поява на нови продукти, цените на съществуващите лекарства имат тенденцията да намаляват. Ако бъде прието искането на Съюза, обаче, няма да бъде позволено намалението на цените.

Един от неразрешимите практически проблеми при фиксирането на цени на централно ниво е липсата на адекватна методология за определяне на цените, която да отговаря на търсенето и предлагането и да е отразява справедливата стойност на продуктите. Държавните органи не знаят каква трябва да е цената на всяко лекарство, независимо до колко консултанти и експертни съвети се допитат.

Проучване на Виенския институт за приложни изследвания от 2003 г., възложено от Европейската комисия, за ефектите от регулациите на либералните професии (сред които са и фармацевтите) в страните-членки на ЕС, стига до следните изводи(1):

  • В страните с ниски нива на регулации има относително по-висок брой хора, практикуващи дадена професия и общият оборот на практикуващите е по-голям.

  • Регулациите и рестрикциите на пазара като бариери пред навлизане, фиксиране на цените, рестрикции върху рекламирането и ограничения върху бизнес дейността могат да попречат на конкуренцията между доставчиците на услуги и по този начин да намалят стимулите на професионалистите да работят ефективно, на по-ниски цени и същевременно да увеличават качеството и да въвеждат иновативни продукти.

  • Фиксираните цени са инструментите, които имат най-негативен ефект върху конкуренцията, като по този начин застрашават ползите, които предоставя свободният пазар на потребителите. Фиксираните или минималните цени не премахват финансовите стимули за някои от практикуващите дадена професия да намаляват качеството на услугата и себестойността й.

Индекс на регулациите във фармацевтичния сектор в ЕС-15 през 2003 г.
<td width="183" valign="bottom" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0

Свързани публикации.

СтранаНавлизане на пазараДейностОбщ индекс
Ирландия1,51,22,7
Холандия1,21,83,0
Великобритания2,71,44,1
Белгия3,61,85,4
Германия1,64,15,7
Дания2,33,65,9
Финландия4,03,07,0
Австрия3,63,77,3
Франция3,83,57,3
Испания3,63,97,5
Люксембург4,03,97,9
Португалия4,23,88,0
Италия4,83,68,4