Създава се социален фонд към Булгартабак

През седмицата разбрахме, от данни в пресата, че Надзорният съвет на “Булгартабакхолдинг” е взел решение за създаване на фонд за финансиране на социалнитеразходи, свързани с преструктурирането и приватизацията на дружеството.От различни изказвания на държавни служители разбрахме, че социалният фондтрябва да бъде създаден преди началото на приватизацията, защото повечетопредприятия в холдинга трупат задължения от заплати и обезщетения. Първоначалнохолдингът се очаква да внесе определена сума във фонда, която да се възстановиот приходите за приватизация. Фондът ще бъде със статут на фондация и щебъде финансиран от печалбите на холдинга и от международни програми.

Коментар:

1/ Обстоятелството, че много от предприятията в холдинга трупат загубиследва да се разглежда като сигнал за бърза приватизация, а не за създаванена социален фонд. Ако предприятията от холдинга бяха продадени през миналатагодина сега тези загуби нямаше да бъдат тежест за правителството. Подобное и положението с други забавени приватизационни сделки.

2/ Колкото повече продължат да трупат загуби и дългове предприятията отхолдинга, толкова повече работа ще има за социалния фонд.

3/ С влошаване на финансовия резултат на отделните предприятия е вероятнода намалее и инвестиционният интерес към тях. Това е още една същественапричина да се пристъпи към бърза приватизация.

4/ Самата стратегия за приватизация, която предполага, че част от предприятиятаще останат държавни означава, че въпросният фонд ще се използва за преливанена средства в рамките на холдинга, пренасочвайки приходи от приватизациякъм държавни предприятия, които в общия случай са на загуба. Това ще поставина “изкуствено дишане” неприватизираните предприятия. След изчерпване насредствата от приватизация вероятно ще се потърси финансиране от ЕС, а акотова не се получи, вероятно ще се наложи субсидиране през бюджета.

5/ Очертава се този социален фонд да съществува с години и да се превърнев източник за доходи на някои групи. Например е възможно някои от работницитеот приватизираните предприятия да бъдат уволнени и съответно “компенсирани”затова, а след това да постъпят на работа в някое от оставащите държавнипредприятия и така да продължат да бъдат “компенсирани” от фонда.

6/ Много по-пазарно решение би било, ако всички предприятия в рамкитена холдинга се приватизират в най-близко бъдеще. Ако има уволнени служители,то те ще получават обезщетения за безработица съгласно общите условия.

7/ Една от основните теми, дебатирани от обществото днес, е как да се постигнепо-висок икономически растеж. Важна крачка в правилната посока е приключванепроцеса на приватизация и спиране на субсидиите за губещи държавни предприятия.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.