Състоянието на администрацията през 2013 г. е на почти същото ниво

Тази седмица Министерски съвет прие Доклада за състоянието на администрацията през 2013 година. Въпреки постоянните заявления на правителствата от последните десет години, че администрацията и разходите за нея трябва да бъдат значително намалени, за 2013 числеността на администрацията е 144 832 и намалява с едва 43 щатни бройки или с 0,03% спрямо 2012 година. Спрямо 2010 г. пък администрацията дори се е увеличила със 7%.

Докладът показва, че към края на 2013 г. в администрацията се предоставят и администрират общо 2 241 административни услуги и регулаторни режима. За цялата година са предоставени общо 186 млн. услуги, като 86% от тях са предоставени от НАП. Интересен е фактът, че за поредна година общините отчитат, че издават лицензи – 12 461 броя, при положение че нямат право да го правят.

Щатна численост на администрацията

Източник: Администрация на Министерския съвет

На фона на целите за оптимизиране на предоставяните услуги и развитието на електронното управление – един от основните приоритети и на настоящото правителство, под ¾ от администрациите предоставят услуги на принципа „едно гише”, което е намаление за трета поредна година. В централната администрация едва 67% от структурите работят на „едно гише”. Незадоволителна е и практиката за предоставяне на документи по служебен път – едва 30% от администрациите го правят през 2013 година. Дори в случаите, когато администрациите осигуряват документи по служебен път, има сериозна неяснота дали услугата е платена или не – в ¼ от случаите администрацията е поискала заплащане от потребителя, а в другите – не.

Прави впечатление, че през последните години администрациите все по-често използват интернет страниците си за предоставяне на информация на гражданите и бизнеса. Въпреки това услугите, предоставяни по електронен път, все още са малко на брой. През 2013 г. само 17% от администрациите предоставят електронни административни услуги, като основната част от тях са достигнали ниво на едностранна комуникация (електронен достъп до формуляри). Над 64% от административните структури пък заявяват, че нямат екип, ангажиран с електронното управление. В същото време заявленията за предоставяне на електронни услуги растат и сред гражданите, и сред бизнеса – през последните три години подадените заявления за е-услуги са нараснали с почти 50%.

Липсата на видим напредък при числеността на администрацията и качеството на нейната работа е особено притеснително предвид факта, че това е основен приоритет на няколко поредни правителства. В почти всеки стратегически документ се посочва, че числеността на администрацията е огромен проблем и води до ниско заплащане, незадоволително качество на услугите, дублиране на функции и невъзможност да се изпълняват целените политики. Същевременно администрацията все още не използва възможностите на технологиите в достатъчна степен и внедряването на електронни услуги е изключително бавно.

Преди няколко месеца започна изпълнението на Стратегията за развитието на държавната администрация до 2020 година, която поставя амбициозни (макар и доста общо звучащи) цели за състоянието на администрацията през следващите години. Времето ще покаже дали нещо ще бъде постигнато, въпреки че досегашният темп на оптимизиране, както и политическата ситуация в страната, не ни позволява да бъдем кой знае какви оптимисти. 


Свързани публикации.