Състояние на платежния баланс през 2001 г.

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Тази седмица БНБ и НСИ представиха данни за платежния баланс и търговското салдо за периода януари-декември 2001 г. В тази връзка бихме искали да коментираме следното:

1/ През 2001 г. дефицитът по текущата сметка достигна 877.9 млн. щ.д., като е по-голям с 176.4 млн. щ.д. в сравнение с предишната година.

2/ В основата на нарастването на дефицита по текущата сметка е отрицателното търговско салдо (измерено на основа износ ФОБ и внос СИФ) от 2 130.7 млн. щ.д. Темпът на нарастване на вноса (11.1%) е около два пъти по-голям от този на износа (5.7 %) в резултат на което дефицитът по търговското салдо се увеличава с 448.2 млн. щ.д. спрямо предишната година.

3/ Над половината от стокообмена е със страните от ЕС – 54.7% от износа и 49.4% от вноса. Промяната в салдото през 2001 г. е следствие в най-голяма степен на нарастване вноса от ЕС (24.8%). Както неколкократно е ставало въпрос в коментарните материали за търговския баланс на ИПИ, в основата на нарастването на вноса от ЕС е споразумението за либерализиране на търговията, което започва да придобива симетричен характер. Основни партньори на България от Общността са Германия, Италия, Гърция и Франция, на които се пада приблизително 70% от стокообмена.

4/ В търговията със страните от Югоизточна Европа (Албания, БиХ, Хърватска, Македония и Югославия) се наблюдава намаляване, както на износа – с 29.6%, така и на вноса – с 19.2%. Спадането на износа се дължи най-вече на намаляване на експорта за Югославия със 163.3 млн. щ.д. спрямо предходната година. Още през 2000 г. започнаха преговорите между България и Югославия за създаване на зона за свободна търговия, която да стимулира стокообмена между двете страни, но конкретна договореност все още не е постигната. Според последните данни на министерството на икономиката очакванията са за сключване на споразумение до края на 2002 г., което да влезе в сила от 2003 г. (Виж).

5/ За първи път през 2001 г. се отчита преимуществено нарастване на износа пред вноса в търговията със страните от ЦЕФТА след присъединяването на България към споразумението през 1999 г. Въпреки това, вносът (550.3 млн. щ.д.) от ЦЕФТА продължава да надвишава повече от два пъти износа (247 млн. щ.д.).

6/ По отношение на търговията с Русия се отчита намаляване на вноса с 8.9% и незначително нарастване на износа (0.3%). Вносът от Русия се състои предимно от горива и спадът през 2001 г. води до намаляване на общия импорт на Минерални горива, смазочни материали и подобни продукти с 7.8%.

7/ Салдото по услугите през 2001 г. е положително (545.7 млн.щ.д.), като се подобрява с 40.2 млн. щ.д. в сравнение с предишната година. Приходите от туристически услуги нарастват със 126.8 млн. щ.д. спрямо 2000 г., като салдото от туризъм достигна 632.2 млн. щ.д., при 536.2 млн. щ.д. за 2000 г.

8/ През периода януари-декември 2001 г. салдото по финансовата сметка е положително – 1004.2 млн. щ.д., като се подобрява с 21 млн. щ.д. в сравнение със същия период на 2000 г.

9/ Преките инвестиции в страната възлизат на 650.9 млн. щ.д. и са по-малко с 350.6 млн. щ.д. спрямо 2000 г. Една от основните причини за намаляване на притока на инвестиции през 2001 г. е забавянето на растежа в ЕС и САЩ, което ограничи инвестиционната активност в глобален план.

10/ През 2001 г. портфейлните инвестиции на резиденти в чужбина нарастват с 23.1 млн. щ.д., като за сравнение през същия период на предишната година тяхното увеличение е в размер на 63.9 млн. щ.д. Портфейлните инвестиции (пасиви) нарастват със 105.1 млн. щ.д., което се дължи най-вече на емисията на еврооблигации през ноември 2001 г.

11/ Валутните резерви на БНБ се увеличават с 299.6 млн. щ.д. през 2001 г., при увеличение от 409.2 млн. щ.д. за 2000 г.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.