Съкращаването на администрацията е възможно. Ето как!

До 30 юни следващата година всички държавни ведомства, включително и общините за делегираните от държавата дейности, трябва да извършат съкращения на числения състав с не по-малко от 12%. Това записаха депутатите, които приеха в сряда на второ четене текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет. Пак тази седмица стана ясно, че 131 служители в държавната администрация са били уволнени през 2007 година заради корупция. Всеки би реагирал, че това е малка бройка, съдейки по собствения си опит при взаимодействието с администрацията на различни нива. Наличието на корупция се проявява поради ниските заплати на администрацията, прекалените правомощия, които са й предоставени, неясните правила и липсата на възможност за осъществяване на контрол. Това води до затруднени условия за бизнес и живот, по-високи разходи за работа с администрацията (време, което струва пари, и средства за неформални плащания). Единият от начините за справяне с проблема е да се намали броят на администрацията и част от услугите, които тя предоставя, да се прехвърлят на частния сектор.

Правителството обяви, че ще има за цел да намали броя на администрацията с 10% тази година, но май не успя. До средата на следващата година е поставена нова цел – 12% намаление. Наскоро обаче отговорният министър, който трябва да координира процеса по оптимизация – министър Василев, сподели, че просто няма как да стане това, съдейки по опита си. Тъй като сме убедени, че има възможност и за по-голямо съкращаване, ще посочим няколко примера в Европа.

Холандското правителство обявява през септември 2007, че ще съкрати 12 800 човека от държавната централна администрация от общо 165 000 наети в нея.

През март 2007 правителството в Чехия обявява план за съкращаване на служители във вътрешното министерство (357), социалното (1 665), военното (1 965) и финансовото (2 385).

В Словакия 1 460 държавни служители са освободени през 2007 година в изпълнение на правителствено решение да намали администрацията с 20%.

Министерството на земеделието и регионалното развитие в Унгария през 2006 освобождава 8 000 служители поради приватизация на част от структурите към него, свързани с изследвания, обучение, лозарство. За други е предвидено сливане (услуги по защита на растенията и почвата, поземлените регионални офиси и др.). Националната аграрна библиотека и Центърът за документи към министерството се оптимизирани и прехвърлени под контрола на образователното министерство.

В Холандия министерството на отбраната започва преговори за съкращаване на 6 200 човека в началото на 2007. Целта е около 1/3 от броя на наетите да бъде оптимизиран като значителна част от този процес ще стане чрез прекратяване на някои дейностите, които в момента се извършват от различни структури. Реформата на администрацията се извършва въз основата на правителствен доклад за политиката в областта на сигурността и отбраната от 2004 година.

В Унгария числеността на граничната полиция е намалено с 1 200 човека, от които 800 са напуснали доброволно след представените условия за ранно пенсиониране. Останалите 400 човека са съкратени поради по-ниските средства за заплати отпуснати от бюджета.

Във Великобритания през 2006 година съдебната система и отделът по конституционни въпроси съкращава 1 300 щатни бройки поради провала на структурите да подобрят ефективността си. Увеличаването на ефективността е било условие, записано в споразумение с министерството на финансите.


Свързани публикации.