Строителите и тяхната професионална реализация

Тази седмица Министерският съвет одобри проект на Закон за Централния професионален регистър на физическите и юридическите лица, извършващи строителство. Вече няколко пъти (брой 259и 263) коментирахме абсурдността на идеята, начина, по който ще се приложи, и някои от евентуалните ефекти. Никой обаче не си направи труда да пресметне как това ще се отрази на строителството и недвижимите имоти в страната. Никой не направи сметка колко фирми евентуално няма да се регистрират, как това ще се отрази в районите, където има по-ниска строителна активност, как ще се отрази на малките фирми. Не по-маловажен е евентуалният ефект върху пазара на недвижими имоти. Проектът на закона, който е достъпен на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е без мотиви – как може да се създава регулация, на която “Ц елта е ефективна защита на интересите на обществото и осигуряване на сигурно и качествено строителство, повишаване на професионалните способности, квалификацията и опита на лицата, които извършват строителни работи; сътрудничество с браншовите организации и висшите учебни заведения.” без да има посочени ясни основания – примерно брой на инцидентите, причинени от некачествено строителство; профил на квалификацията на лицата, които извършват строителни работи, от който ясно да личи, че тя е ниска, и др. подобни. Няма нищо подобно. Липсват и каквито и да е сметки, дори приблизителни, как членството в камарата ще подобри качеството.

Изключително нагло е също така да се казва, че “С този закон се създават условия за професионална реализация на работещите в строителния бизнес чрез недопускане на нелоялна конкуренция или монополизъм “. Как така един закон ще създава условия за професионална реализация на работещи в определен бранш?! Ако това е водещ мотив, то нищо не пречи заетите във всички браншове да поискат условия за такава реализация. И ще имат право.

И най-накрая, стана ясно, че текстовете са съгласувани с Комисията за защита на конкуренцията. Ако комисията счита, че този закон не нарушава конкуренцията в бранша, то се съмняваме, че тя изобщо разбира понятието на този термин. Конкуренция означава, че ако спазваш нормите на строителство, заложени в ЗУТ и безбройните подзаконови нормативни актове, то можеш да строиш. И никакви камари, сдружения и др. подобни не би трябвало да ти налагат да ставаш техен член за да можеш да строиш. Защото ако това е така – тогава защо въобще има закони, регулиращи строителството.

 


Свързани публикации.