StateCapture (или използването на държавата в частен интерес)

В процес на приемане е стратегия за частична приватизацияна “Булгартабак холдинг” (връзка).Това е така, защото само част от предприятията ще бъдат продадени,а останалите ще останат държавна собственост, за да се изпълняват“социалните ангажименти към тютюнопроизводителите”. Тоест приходитеот продажбата на част от предприятията ще постъпват в холдинга и щебъдат използвани за “изплащане на просрочени задължения, фонд за финансиранена социалните последици от приватизацията, оздравяване на останалитепредприятия и др.”

През погледа на икономиста това означава поне, че:

1/ Настъпва промяна в концепцията за дружествата, които според стратегиятана правителството подлежат на приватизация. Очевидно, вече е възможнонякои от тези предприятия да бъдат приватизирани частично, а можеби и въобще да не бъдат раздържавени. Така например е възможно приватизациятана БТК да бъде отменена, като в последствие се приватизира единственоклонът във Враца, за да се финансира клонът в Тутракан. Също такае възможно електроразпределителните дружества да бъдат продавани еднопо едно, като с получените средства се финансират останалите дружества.

2/ В основна цел на приватизацията се превръща поддържането на определенигрупови интереси, в случая на тютюнопроизводителите. Продажбата нанякои от предприятията ще позволи те да бъдат субсидирани поне презследващите няколко години. След това тютюнопроизводителите ще “потърсятподкрепа” от програмите на ЕС, а ако това не стане, вероятно ще иманов натиск за субсидиране през държавния бюджет.

3/ Като цяло изглежда, че правителството цели не завършване на реформите,а поддържане на краткосрочно равновесие до края на този мандат. Всепак не трябва да забравяме, че правителството обеща приключване наприватизацията да края на 2002 г. в своята управленска програма. Обещание,което няма да бъде спазено дори до края на 2003 г.

4/ Освен това, според изготвяния Закон за тютюна и тютюневите изделия,цигарените фабрики ще бъдат задължени да изкупуват определен проценттютюн местно производство (според интервю с г-жа Шулева, БТВ, Бизнесът,05.10.2003 г.). Това означава, че дори и приватизираните предприятиявсе пак ще продължат да изпълняват “социални ангажименти” към тютюнопроизводителите.

 


Свързани публикации.