Социална политика и пазар на труда

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Евентуални ефекти от конкретни мерки в Програмата:

1/ Увеличаването на МРЗ ще има негативен ефект върху заетостта. Една част от наемните работници имат производителност, която не позволява на техните работодатели да плащат по-висока заплата от МРЗ. Това ще има ефект поне в още две посоки: 1) стимулиране на неформалната активност, и 2) нарастване на трансферите от бюджета (за осигуровки и обезщетения на безработни).

2/ Официалното дефиниране на праг на бедността и съответното гарантиране на минимален доход предполагат увеличение на трансферите към определени групи и/или намаляване на трансферите към други.

3/ Гарантирането на минимален доход и минимална пенсия вероятно ще означават повече плащания от бюджета. Това ще попречи на плановете за намаляване на общата данъчна тежест.

4/ Подкрепа от правителството към „приоритетни“ сектори и региони ще има негативен ефект върху ръста на производителност в тези сектори и райони. Друг ефект от това ще е засиленото лобиране (и съответно използване на ресурси, които имат алтернативна цена) от други сектори.

5/ Евентуално намаляване на данъчната и осигурителна тежест върху личните доходи би означавало 1) повече заетост, 2) по-ниски разходи за труд, 3) по-високи разполагаеми доходи, 4) вероятно по-малко неформална заетост, и 5) по-широка база за облагане на личните доходи.

6/ Конкретни мерки, които нямат пряко отношение към пазара на труда са 1) въвеждането на почасово заплащане на труда, и 2) намаляването на данъка върху печалбата.Опит за уточнения: 1/ „Реалното поскъпване на живота“ вероятно е инфлацията, отчитана от НСИ. С „реалното поскъпване на живота“ ще се осъвременяват пенсиите. Така НСИ придобива квази-социална функция, като от неговите изчисления ще зависят доходите на значителна част от гражданите.

2/ „Намаляването на реалните доходи на домакинствата“ може да се отнася към 1) доходите на определена група домакинства и/или 2) средните доходи на домакинство. Според НСИ средните доходи на домакинствата нарастват непрекъснато от 1998 г.

3/ „Стимулиране на малкия и средния бизнес в посока разкриване на нови работни места“ вероятно значи данъчни преференции. Най-динамичната част във всеки сектор са малките и средни фирми, които осигуряват конкурентен натиск и стимулират ръста на производителността в съответния сектор. Важно е, че това се случва на основата на равно третиране (вкл. данъчно) на малки и големи фирми.

4/ „Конкурентноспособност на предлаганите социални услуги“ може би се отнася до производителността на държавните служители, които администрират тези услуги. Тя може да се повиши чрез намаляване на броя на служителите и/или увеличаване на качеството на услугите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.