Системата на здравеопазване в България в числа и графики

Настоящото изследване се фокусира върху няколко основни показатели, които могат да дадат представа за състоянието на системата на здравеопазване в България. Откроени са някои от основните проблеми и причините за тях, както и мястото на страната сред останалите страни в Европейския съюз (ЕС).

Качеството на здравеопазване в България значително изостава от страните в ЕС, което се вижда ясно от мястото на България в дъното на класацията според Индекса на европейския здравен потребител. От една страна, разходите за здравеопазване като процент от БВП в ЕС са по-високи отколкото в България. В същото време, обаче, по-голямата осигуреност на населението с лекари и болнични легла в България спрямо средните нива за ЕС показва неефективна употреба на публичните ресурси. Последните няколко години се наблюдава положителна тенденция на увеличаващ се брой дипломирани студенти с медицинско образование на 100 хил. души население, но няма никаква гаранция, че младите лекари ще предпочетат да се реализират в България.

Представените данни отново илюстрират нуждата от спешна реформа в системата на здравеопазване в България, като проблемите не са толкова сериозни откъм ресурна обезпеченост, а по-скоро по отношение на оптимизацията на наличните ресурси. Важно е да се помисли и за формите и начина на финансиране на системата, като примери могат да се вземат от редица европейски държави. Разбиването на монопола на Националната здравно-осигурителна каса и създаването на реална конкуренция с частни фондове е първата стъпка към оптимизирането на разходите, по-добър контрол върху тях и подобряване на ефективността им. Потенциалът за засилване ролята на осигуряването в частни фондове и съответно – поемането на все по-голям дял от разходите за здраве от тези фондове се вижда ясно от съпоставката на България с ЕС.

Пълният текст на изследването може да се прочете тук.

 

* стажант в ИПИ


Свързани публикации.