Сделките на правителството с Брейди облигации – публични или не?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През изминалата седмица в пресата се появи информация за наскоро случило се обратно изкупуване на български Брейди облигации. Споменава се за изкупени DISC облигации с около 60 млн. долара номинал, като вероятната цена е била около 60 цента за 1 долар номинал. Освен това се твърди, че Булбанк е финансирала (поне краткосрочно) операцията.

За да оцененим подобно обратно изкупуване на дълг, сравняваме разходите по обслужване на друг дълг, в който би бил преструктуриран изкупеният. (Приехме за алтернативна цена на тази операция цената на алтернативен кредит. Но трябва да се знае, че оценката на обратното изкупуване може да стане и на друга основа, вкл. cost-benefit анализ.) Ако е вярна информацията, че Булбанк е отпуснала кредит на правителството за тази операция, то можем да направим поне стилизирана сметка какъв кредит от Булбанк би бил изгоден в този случай. Ето резултатите от една такава сметка:

Облигации от типа DISC с номинал 60 млн. долара предизвикват по около 1 млн. долара лихвени плащания на всеки 6 месеца. Това е изчислено на база LIBOR от месец септември 2001, към който са прибавени 13/16 процентни пункта. Техният номинал трябва да бъде изплатен през 2024 г.

Ако приемем, че са верни следните неща:

1) кредитът от Булбанк е с падеж 1 година.

2) цената на DISCs ще остане непроменена след 1 година (т.е. около 80% от номинала).

3) курсът EUR/USD остава непроменен след 1 година.

4) разходите по операцията са пренебрежимо малки.

5) обезпечението по тези книжа се освобождава при падежа, т.е. през 2024 г.

Ако правителството вземе 48 млн. долара кредит от Булбанк и изкупи 60 млн. номинал от DISCs, то ще освободи обезпечение в размер на 16.8 млн. долара. Освен това ще спести лихви по DISCs в размер на 2 млн. долара. Тези 16.8 млн. могат да бъдат използвани за незабавно изплащане на тази част от новия дълг (дълга към Булбанк). Тогава размера на новия дълг остава 31.2 млн. долара. Този нов дълг, увеличен с лихвите за този период, след една година би трябвало да е по-малък от 33.2 млн. долара (покупната стойност на 60 млн. номинал DISCs плюс лихвите за една година минус освободеното обезпечение).Тогава всеки кредит с лихва под 4.167% би бил изгоден, защото изкупуване сега е по-изгодно от изкупуване след 1 година при тези условия.

Предполагаме, че действителната лихва по кредита е над 4.167%. Следователно операцията би могла да бъде финансово оправдана например с различни (от нашите допускания малко по-горе) очаквания на правителството за бъдещите валутен курс и цена на облигациите. Друго обяснение може да бъде намерено във факта, че подобна сделка остава по традиция скрита, което предполага наличие на вътрешна информация. За да се избегне потенциалният конфликт на интереси и наличието на вътрешна информация, би следвало подобна операция да бъде изцяло публична. В тази връзка не може липсата на прозрачност по управлението на външния дълг да бъде оправдавано с евентуални пазарни реакции, т.е. че ако подобна информация изтече, цената би скочила преди да се случи сделката.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.