Реформата, която отново може да бъде заметена

През тази седмица ИПИ публикува трейлъра и първата част от филма „2% в твоята община“. Филмът разказва за предизвикателствата пред местната власт в България, дава контекст на дебата за финансовата автономност на общините и представя в детайли идеята за споделяне на данъци и по-конкретно – за преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане в страната. Идея, която е многократно дискутирана, а наскоро ИПИ представи и детайлните сметки за ефектите по общини.

Във филма участват представители на местната власт от различни типове общини – кметовете на Габрово, Троян и Полски Тръмбеш, зам. кметове на Столична община и Пловдив, представители на Община Стара Загора, както и представители на Националното сдружение на общините и различни хора по места. Въпреки множеството гледни точки по темата, прави впечатление обединителната нишка в мисленото на всички, а именно, че общините са лошо финансирани и има ясна визия как това да се промени със споделянето на данъци и по-ясна връзка между икономиката по места и бюджета на общината.

Филмът е в пет части, които постепенно развиват идеята за споделяне на приходите от данъка върху доходите. Поставя се фокус върху ролята на общините в живота на всеки гражданин, регионалната икономика и усилията на местната власт да привлича инвестиции, зависимостта от държавата и европейските средства за публични инвестиции по места, пътят към по-голямата финансова автономност на общините, преотстъпването на част от приходите от подоходното облагане и инструментите за изравняване и подкрепа на по-малките и бедни общини в страната. Една сравнително завършена картина на дискусията за финансовата децентрализация, която обаче търпи своето развитие.

През последните седмици наблюдаваме дебати между държавата и общините, които търсят варианти за увеличаване на ресурсите за развитието по места, но отново тръгват в посоката на централизираните решения. Предлага се например създаването на голям инвестиционен фонд за регионално развитие, който да финансира проекти на местно ниво и да реши огромния проблем пред капиталовите инвестиции на общините. Предложение, което не дава устойчиво решение и запазва зависимостта на общините от държавата. Наблюдава се и недоверие към ефекта от повече свобода спрямо регионалните дисбаланси, които са много ясни изразени и при настоящия модел. Точно тези въпроси са дискутирани в детайли във филма на ИПИ, който дава много ясна посока за възможните решения.

През следващите седмици, наред с публикуването на останалите части от филма, ИПИ ще изпрати своето предложение до новото управление за подновяване на дебата за финансовата децентрализация и изоставянето на модела на изсмукване на ресурси от регионите и поставянето им в пълна зависимост от централното правителство. В тези предложения ще бъде включен и модел за изравняване към по-бедните и малки общини, който работи на различни места в Европа и запазва солидарността, без това да пречи по-голямата финансова автономност на общините.


Свързани публикации.