Развития в строителството

Строителството в България преживява бум в последните години. Това е свързанокакто с развитието на пазара на недвижими имоти в страната и повишения интерес,така и с позитивните икономически очаквания на бизнеса и инвеститорите заследващите години.
Ето и някои особености на строителния бранш в момента.

Положителни развития

– Доходите на хората нарастват и търсенето на недвижимости расте. Въпрекитова, не може да се твърди, че покупките на новоизградени имоти е финансираноот трудови доходи. Нашето предположение е, че до 15% от продажбите ставатблагодарение на “емигрантски” пари.

– Банките постоянно променят условията на кредитиране на физически лицав посока подобряване, което допълнително увеличава възможностите на клиентитеза покупка.

– Очакванията за продължаване на покачването на цените са стабилни.

– Самите строители все по-често са атакувани от финансовите институциис различни предложения за финансиране на строителството – кредит при лихваот 6% за строител или предприемач, познат на дадена банка се превръща впрактика; изискванията към обезпечението и гратисният период се променят.

– Първите институционални инвеститори започват активно да се намесват– става въпрос за дружествата със специална инвестиционна цел, които обявихавече първите си проекти.

– Качеството на новопостроените обекти е сравнимо с европейското и товаподобрява ликвидността им в бъдеще.

– Инвестициите в строителния бранш (под формата на ново оборудване, технологиии практики) растат. Интересът към строителството и недвижимите имоти седоказва и от наскоро публикувана информация за предстоящо откриване на отделнаспециалност за брокер на недвижими имоти във УАСГ, т.е. мисли се в дългосроченплан.

Възможни проблеми

– Навлизане на фирми без опит – най-атрактивните места за строителствов момента привличат както утвърдени строителни фирми и предприемачи, такаи много малки фирми от провинцията. Често това са компании, които съществуватот скоро, нямат постоянен квалифициран персонал и липсата на опит може дадоведе до проблеми. Те могат да бъдат от различно естество – обекта да небъде завършен в срок, което е проблем ако финансирането от осигурено чрезкредит от банка; строителството да е некачествено и да доведе до проблемив близко бъдеще или просто да нямат достатъчен ресурс за да завършат изобщообекта.

– Разходите на строителите растат и печалбата им не е пропорционална напоскъпването на имотите – цените на основни материали се покачват, въпрекиче част от тях вече са достигнали европейското равнище и едва ли се налагадопълнително наваксване; разходите за труд също растат особено в условиятана силна активност в бранша и липсата на квалифицирана работна ръка.

– Липса на специализирани кадри – голямото текучество на обикновени работниции липсата на специалисти е основен проблем в бранша.

– Липса на ефективен инвеститорски контрол (и/или технически контрол впроектирането и строителството) – може да се окаже голям проблем както забанка, която е отпуснала кредит, така и за крайните клиенти.

– Възможно пренасищане – статистиката на издадените разрешителни подсказва,че броят на готовите имоти след 18 месеца ще бъде значителен и не е сигурно,че ще има платежоспособно търсене тогава.

– Продажбата “на зелено” все още преобладава – от офертите на фирмитеясно се вижда, че тези продажби доминират, което от своя страна означава,че не е задължително наличието на значителен собствен ресурс на строителнатафирма. Това обаче означава също, че при задържане на продажбите на готовиобекти за по-дълъг период и застъпване на няколко обекта при по-малкитефирми може да доведе до сериозна ликвидна криза.

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.