Размисли по данните за БВП за полугодието

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

1/ Според данните на НСИ, Брутната добавена стойност се увеличава реално изражение с 6.3% в през второто тримесечие на 2001 г. спрямо същия период на 2000 г., а за полугодието – с 5.4%. БВП съответно нараства с 5.1% за второто тримесечие и 4.8% за полугодието. Ръстът през второто тримесечие е по-голям от отчетения за първото, което може да има две обяснения: първо, българската икономика не е толкова зависима от икономическото положение в САЩ и ЕС, и второ, традиционно НСИ отчита слаби първи тримесечия, може би заради слабости в събирането на първични данни.

2/ Продължава тенденцията инвестициите да растат по-бързо от текущото потребление. За полугодието инвестициите в основен капитал са нараснали с 20%. Крайното потреблението обаче е нараснало само с 1.2%, а индивидуалното (без държавните разходи) – само с 0.2%. Разликата в растежа на инвестициите и потреблението означава, че за кратки периоди от време ( 1 или 2 години) може едновременно индивидуалното икономическо положение на гражданите да не се подобрява значително, и в същото време статистиката да отчита растеж на БВП. Тези две твърдения често се представят (в обществения дебат и медиите) като взаимноизключващи се, което показва липса на задълбочен прочит на данните .

3/ За второто тримесечие инвестициите в основен капитал са с 24.7% повече от стойността за същия период през 2000 г. Същевременно, това бе период на вътрешнополитическа несигурност (парламентарни избори и очакване на ново правителство), и начало на спад в БВП на САЩ. Общото очакване бе, че тези два фактора ще се отразят отрицателно на перспективите за бизнес и инвестиции в България. (Разглеждания период е преди терористичните атаки от 11 септември, и не е отразил стопанските им последици; още е твърде рано ефектите да се усетят и у нас). По-задълбочен поглед обаче показва, че, първо, в България има предимно преки инвеститори, а не толкова портфейлни, и второ, въпросните преки инвеститори са заели или специфични ниши на пазара, или производства, основани на абсолютни предимства. И в двата случая, фирмените стратегии не се влияят пряко и незабавно от цикличността в на останалите икономики.


Свързани публикации.