Растеж на частния сектор за първото тримесечие

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В края на миналата седмица НСИ обяви предварителни данни за първото тримесечие на годината, като отчита растеж от 3,2% на БВП. Спрямо периода януари-март на предходната година (4% растеж на БВП) се отчита известно забавяне. Брутната добавена стойност нараства с 4,3% при 3,2% растеж за аналогичния период на 2001 г.

Какво прави впечатление:

1/ Приносът на частния сектор в брутната добавена стойност е 70,9% или повече от два пъти по-голям от този на обществения, който е 29,1%. За периода, частният сектор бележи увеличение на създаваната стойност от 10,4%, при спад от 8,3% за публичния сектор. Тези данни са индикативни за това, че частният сектор е изцяло в основата на растежа в България, докато публичният 12 г. след началото на прехода, продължава да стагнира. Съществена причина за това е поддържането на монополи в редица отрасли и твърде бавното либерализиране на други. В резултат на това се получава натрупване на неефективност и увеличаване на загубите с времето.

2/ В отрасловата структура на икономиката нараства добавената стойност в сферата на услугите, които увеличават относителния си дял от 60,4% до 62,9%. Докато индустриалният и аграрният сектор намаляват относителното си тегло в икономиката, съответно с 2% и 0,5%.

3/ Ако разгледаме БВП по елементи на крайно потребление най-интензивно нарастват инвестициите в основен капитал (4,5%), като достигат 14,8% от брутния продукт. За индивидуално потребление се изразходва 80,5% от произведения БВП. В сравнение с първото тримесечие на 2001 г. индивидуалното потребление нараства с 4,1%.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.