Прозрачността на бюджета – път към отворено правителство

Държавният бюджет определя рамката на политиката, която едно правителство ще се опитва да осъществи. Това важи с особена сила за първата година на новоизбрано правителство, защото избирателите и въобще всички, които ще бъдат засегнати от тази политика имат възможност да сравнят до колко предизборните обещания могат да бъдат изпълнени. Публичният достъп до всички документи, свързани с държавния бюджет са от значителна важност за да е възможно правителството да бъде държано отговорно и обществото да може да участва ефективно в бюджетните обсъждания.

Какво е състоянието на бюджетния процес в България в момента?

•  Не се прави анализ на разходите и ползите от извършването на дадена политика при изготвянето на бюджета. Целите, към които е насочена правителствената политика, въплътена в бюджета не са ясно формулирани;

•  Няма лесно достъпна сравнителна статистика за минали периоди и по отделни министерства, което да позволи задълбочен анализ;

•  Няма предоставена ясна и изчерпателна информация за:

•  Законотворците – народните представители, които могат да повлияят най-пряко в процеса на съгласуване и приемане на бюджета

•  Данъкоплатците – хората, които плащат данъци, финансиращи разходите, извършвани от правителството и които са ползватели на услугите, предоставяни от държавата.

•  Не се прилага на практика програмното бюджетиране

Тези особености поставят България в не особено приятна позиция в сравнение с други развиващи се страни, които са включени в изследване на прозрачността на бюджетния процес (1).

Прозрачност на документите, свързани с държавния бюджет

Страна % на прозрачност  
Чехия 86 Позитивна практика
Словения 86
Полша 79
Перу 77
Гана 64 Предимно позитивна практика
Русия 63
Мексико 62
Аржентина 61
Колумбия 57
Коста Рика 56
Румъния 51
Казахстан 48 Предимно негативна практика
Индонезия 47
България 45
Еквадор 31 Негативна практика
Хърватска 28
Монголия 0*
Средно 56  

Източник: International Budget Project Report, October 2004

* В страната не се публикува официално проекто-бюджет по време на неговото приемане

 

 

Подобно на другите страни с предимно негативна практика относно прозрачността на бюджета, основната причина България да има такъв резултат е липсата на изчерпателна и подробна информация. Друга причина е отсъствието на бюджети за няколко години напред, което затруднява по-дългосрочно планиране. Като конкретни проблеми в България могат да бъдат посочени следните практики:

•  След съставяне на предложенията за бюджет от отделните министерства в самото начало на бюджетната процедура те не са публично достъпни;

•  По време на процеса на съгласуване на проекта за бюджет между отделните министерства и министерството на финансите не се публикуват мотивите в пълната им форма , което не позволява в пълна степен да се прецени доколко са основеателни;

•  Пълният комплект от документи по проекта за бюджет с всичките му приложения е публикуван на под-страница на Парламента и няма пряка връзка към него, което на практика ограничава значително достъпа, както за самите народни представители, така и за всички граждани. Единственият начин да бъде открит е да се знае точната „пътека”. На страницата на министерство на финансите е публикуван бюджета без приложенията по него;

•  Пакетът от документи за проекто-бюджета не е изготвен и публикуван така, че да бъде използван лесно – представлява механичен сбор на документи без обща концепция.

Друг показател, по който може да се прецени доколко правителството е склонно и държи бюджетният процес да е прозрачен е наличието на практика за изготвяне и публикуване на периодични отчети за изпълнението на бюджета в рамките на бюджетната година, както и оценка за изпълнението му след приключване на бюджетния период.

Прозрачност на докладите за изпълнение и оценка на бюджета

<td width="80" valign="top" style="


Свързани публикации.

Страна % на прозрачност  
Словения 99 Позитивна практика
Полша 97
Чехия 76
Мексико 70
Перу 64 Предимно позитивна практика
България 57
Румъния 55
Хърватска 51
Йордания 46 Предимно негативна практика
Аржентина 42
Колумбия 36
Никарагуа 34
Коста Рика 31 Негативна практика
Индия 30
Еквадор 25
Боливия 12