Програма Достъп до Информация представи Граждански одит на активната прозрачност’2020

На 7 май 2020, на онлайн пресконференция, Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишното си проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

В периода 10 февруари – 15 април 2020 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

 

Резултатите са достъпни тук: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/

 

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

Нивото на прозрачност през 2020 бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет .

На 1 април 2020 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите в срок до 15 април 77 коментари.

Вътрешната информационна система на ПДИ генерира отделно Рейтинги на активната прозрачност за различните категории институции.

 

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/comparative-rankings


Свързани публикации.