Проектозакон срещу прането на пари може да ограничи правото на сдружаване

На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда въвеждането на редица обременителни административни изисквания към неправителствените организации (юридически лица с нестопанска цел – ЮЛНЦ), които, ако бъдат приети, биха затруднили нормалното функциониране на всяко едно НПО. На практика текстовете ограничават правото на сдружаване. Предвидените в законопроекта задължения за ЮЛНЦ включват:

  • Приемането на Вътрешни правила, като ДАНС ще разработи примерни такива, които ще бъдат задължителните минимални стандарти, а не само пример как да изглеждат такива правила (както би трябвало да бъде с едни примерни правила). Освен това, съдържанието на тези „примерни“ правила не е законово уредено, което създава риск то да бъде доразвито от страна на ДАНС и да включва още допълнителни изисквания, които ще бъдат без законово основание;
  • Идентифициране на своите клиенти (за ЮЛНЦ това означава и дарители): физическите лица – с копие на личната им карта; юридическите лица – с копие на актуално състояние или друг документ, както и идентифициране на представляващите ги – отново с копие на лична карта;
  • Идентифициране действителния собственик на юридическите лица-клиенти;
  • Идентифициране произхода на средствата, които получават;
  • Определяне дали техните клиенти действат от собствено име или за сметка на трето лице;
  • Извършване на собствена оценка на риска и т.н.

Ние не искаме подобно законодателно решение да обезкуражи гражданската активност и, на практика, да доведе до ограничаване правото на сдружаване у нас. За да разберат властите, че този въпрос е от съществено значение за всички граждански организации и за цялостната среда, в която работим, е необходимо да обединим усилията си.

 

До 9 юни можете да:

Разчитаме на Вашата подкрепа!


Свързани публикации.