ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

 

Отчет 2005

Отчет 2006

Отчет 2007

Бюджет 2008*

Проект 2009

Общо разходи + резерв (млн. лв.)

725,8

988,1

1 339,0

1 512,3

1 959,0

% от БВП

1,7%

2,0%

2,4%

2,3%

2,7%

 

 

Източник: Министерство на финансите

* актуализиран

Най-бързо от публичните разходи по функции растат разходите за "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" – с 29.5% спрямо миналата година и достигат 1,96 млрд. лв. Спрямо 2005 г. тези разходи са нараснали 2,7 пъти. В това число се включват програми на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, свързани с териториално развитие, регионално и местно развитие и управление на държавната собственост и жилищната политика и програми на Министерство на околната среда и водите за изграждане на екологични обекти.

Разходите в това перо могат значително да се оптимизират чрез:

  • продажба на държавни активи,
  • приватизация на търговски дружества, които са държавна собственост,
  • максимално оползотворяване на структурните и кохезионни фондове от ЕС (голяма част от които са насочени именно към регионално развитие и опазване на околната среда),
  • използване на публично частни партньорства при изграждането и модернизирането на пътища и инфраструктурни обекти,
  • прехвърляне на част от дейностите по контрола върху проектирането и строителството на частния сектор,
  • оптимизиране на нормативните изисквания и намаляване на бюрократичните пречки, свързани с издаването на разрешителни за строеж и съпътстващата документация,
  • съкращаване на дублиращи се функции в структурата на държавната администрация.

Свързани публикации.