ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

 

 

Отчет 2005

Отчет 2006

Отчет 2007

Бюджет 2008*

Проект 2009

Общо разходи + резерв (млн. лв.)

1 268.3

1 512.5

2 003.3

1 998.6

2 509.5

% от БВП

2.96%

3.06%

3.54%

3.01%

3.42%

 

 

Източник: Министерство на финансите

* актуализиран

 

Разходите за общи държавни служби финансират публичната администрация (местна и централна), както и разходите за бюджетно финансиране на науката. Както се вижда от данните, нарастването на средствата за периода на това правителство е повече от 60%. Нарастването се дължи като поради увеличение на броя на хората в администрацията, така и заради увеличение на заплатите в публичния сектор.

Публична администрация

Тук коментарите са няколко. Първо, след като беше планирано да се намали администрацията, е малко нелогично средствата да нарастват, освен ако реално намаление няма. Второ, вече почти десетилетие в администрацията се въвежда електронно правителство, организират се по-ефективно дейностите така, че „човешкият фактор" да намалее като сигурен начин за борба с корупцията. Това обаче все не намира отражение в намаление на разходите за заплати например (дори и отчитайки увеличенията на размера на заплащането).

Наука

Хубавата новина е, че осигурявайки значително повече средства за висшите учебни заведения на практика се създава така желаната конкуренция между тях. Тази година на практика имаше четвърто и пето класиране в почти всички университети и за първи път реално се видя каква е оценката на кандидат-студентите за висшите учебни заведения и специалностите в тях. Още две години и е реалистично да очакваме съкращаване на специалности и реално съревнование между университетите.

Друга промяна е сливането на фонд „Научни изследвания" и Национален иновационен фонд в една структура за научна и развойна дейност. Напълно логичен ход, който до някъде оправдава увеличаване на средствата с 50% в сравнение с 2008 г. Необходима е обаче повече прозрачност, проектен принцип и стремеж към по-голяма ориентация към приложната наука.

Препоръките на ИПИ

  1. Съкращаване на поне 20% от администрацията
  2. Ускоряване на електронното правителство
  3. Приватизация на много от имотите на БАН, което ще донесе приходи и ще намали разходите за издръжката
  4. Пренасочване на част от дейностите на БАН към университетите – крайната цел трябва да бъде
  5. Изцяло прекратяване на дейността на БАН, така както е в момента. Трябва да осъзнаем, че иновация и бюрокрация са несъвместими понятия – бюрокрацията има правила и процедури, които съсипват иновативността, а точно това искаме да избегнем. Различни изследвания доказват, че:
  • парите за наука като % от БВП нарастват най-вече с нарастването на БВП на човек от населението – въпреки растежа в България все още сме далеч от европейските нива и не можем чисто механично да искаме същите нива на разходи за наука според европейските стандарти.
  • държавното и частно финансиране на науката са изместват – където държавата се намеси, стимулите на хората и частния сектор се изкривяват.
  • това изместване не е равностойно – държавните средства водят до повече загуби, отколкото ползи, което е обратно при частното финансиране.

А иначе, академията на науките може да продължи да съществува, но като почетна институция, чиято цел да не е правене на наука, а по-скоро посредник между науката, частния сектор и обществото.


Свързани публикации.