Проблемите при управлението на Центъра за градска мобилност

Сметната палата излезе с изключително критичен доклад за дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД (ЦГМ) за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. Несъответствия са открити във всички съществени аспекти от работата на „ЦГМ”. Докладът описва редица притеснителни практики, свързани с управлението на дружеството, фининсирането му през годините и планирането и възлагането на обществени поръчки.

Нередностите в управлението започват с избора на състав на Съвет на директорите, управлявал до 27.08.2014 г., без провеждането на публичен подбор противно на законовите изисквания. Проведеният подбор през 2014 г. също не спазва законовата рамка, тъй като решението за откриване на процедура по подбор не съдържа стратегия за развитие и бизнес-задача. От същите проблеми страда и конкурсът през 2016 г. „Липсата на поставена от едноличния собственик на капитала бизнес-задача, при възлагане на управлението на търговското дружество, за целия срок на договора и поотделно за всяка година в съответствие със стратегия за развитие на дружеството, поставя под съмнение адекватността и ефективността на изпълняваните бизнес-планове и отчитаните резултати от СД на „ЦГМ“ ЕАД”, се казва в доклада на Сметната палата.

Столичният общински съвет на своя глава е възложил на директорите на вътрешнотранспортните оператори „Столичен електротранспорт” ЕАД, „Столичен автотранспорт” ЕАД и „Метрополитен” ЕАД да извършат обезценка на свои вземания от „ЦГМ”, въпреки че това не е част от правомощията му по смисъла на НРУТДУПСОТД (Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества). Отделно, поради неправилно осчетоводяване и възможността вземанията на ЦГМ от Столична община (166 585 хил. лв. към 31.12.2014 г.; 147 731 хил. лв. към 31.12.2015 г. и 150 477 хил. лв. към 30.06.2016 г.) да не бъдат признати, съществува вероятност дружеството да изпадне в неплатежоспособност и да не изпълни принципа за действащо предприятие, защото в такъв случай вземанията от СО биха били 90% от общите му активи.

Също така в Икономическата рамка за 2016 г. на ЦГМ липсва механизъм, на база на който е предложена нова, по-висока цена на два вида превозни документи, вероятно имайки предвид билети и карти. С други думи, Сметната палата отчита липса на икономическа аргументация за точно този темп на покачване на билетите и картите. Липсва и механизъм за „санкциониране на транспортните оператори при неизпълнение на задължението за представяне на отчети за жалбите на пътници и решенията по тях”.

Анализът на извършените разходи от Центъра за градска мобилност показва, че се открити сериозни слабости и при формирането и изплащането на възнагражденията на персонала. По-конкретно, няма ясно установен ред за формиране на допълнителните месечни трудови възнаграждения на част от служителите на база условието „без допуснати нарушения на трудовата и технологична дисциплина при извършване на контролната дейност”. Наблюдава се и необосновано начисляване на месечни брутни заплати,които превишават дори възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проблеми има и при процеса за възлагане на обществени поръчки. Докладът установява пропуски, свързани със сроковете за включване на поръчки в план-графика и със съдържанието на образеца. Налице е и сключен договор с участник, неизпълняващ условията на поръчката, като е направена промяна в първоначалните условия.

Авторите на доклада дават редица препоръки на „ЦГМ” ЕАД за справяне с проблемите. Част от тях са утвърждаване на стратегия за развитие на дружеството, ясни критерии при извършването на промени в Икономическата рамка и по-строг контрол за съобразността на документите, свързани с обявяване на обществените поръчки.

 

*Стажант в ИПИ


Свързани публикации.