Приватизация

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Ефекти: 1/ Програмата определя като основна задача в областта на приватизацията приемането на нов Закон за приватизация и следприватизационен контрол. Както вече писахме (бр. 43. линк ?), ефектите от новата политика в областта на приватизацията вероятно ще са: а) по-висока скорост на процеса; б) по-висока частична прозрачност на сделките; в) по-прости процедури (и съответно по-малко разходи по тях).

2/ Стремежът да се привличат „стратегически инвеститори“ ще стимулира използването на конкурси (по-непрозрачната и по-бавна техника), вместо търгове. Друг ефект вероятно ще е продължаване на традицията да се включват неценови ангажименти, например за заетост и инвестиции, в договорите. Те ще са бариери за излизане (свиване и ликвидация) на някои фирми, което ще блокира ресурси в по-неконкурентни фирми.

3/ Запазването на следприватизационния контрол като функция на изпълнителната власт ще ограничава свободата на новите собственици и съответно преструктурирането на предприятията. Евентуалните ефекти от това се отнасят до производителността в бившите държавни фирми, съответно до доходите на заетите в тях и данъците, които те плащат.

4/ Повишаването на ефективността на управление във все още държавните фирми едва ли ще промени интереса на инвеститорите към тях. Последният се определя най-вече от свободата, която ще има бъдещите собственици сами да преструктурират фирмите и да повишат ефективността на управлението.

Опит за уточнения: 1/ „Ефективно приключване на процеса на приватизация“ означава „бързо приватизиране“, ако правителството е усвоило концепцията, че приватизацията е политически процес на изземване на стопанска власт от ръцете на държавната администрация.

2/ „Стратегически инвеститор“ може да бъде всеки и едновременно с това никой инвеститор. Това е възможност за специално третиране на някои, вкл. по отношение на участието в приватизационна процедура.

3/ „Стратегическите държавни дружества“ вероятно са тези, който не могат да бъдат приватизирани поради законови, вкл. конституционни, пречки. Редуцирането на техния брой е експлицитна цел на програмата.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.