ПРИМЕР ОТ ЕВРОПА: Усвояване на структурните фондове в Ирландия

Оперативни програми финансирани от европейските структурни фондове

България

Ирландия

ОП Развитие на човешки ресурси

ОП Заетост и развитие на човешки ресурси

ОП Транспорт

ОП Икономическа и социална инфраструктура

ОП Административен капацитет

ОП Регионално развитие

ОП Конкурентноспособност

ОП Стимулиране на производителният сектор

ОП Околна Среда

 

ОП Регионално развитие

 

Националният план за развитие на Ирландия цели да подобри пътната мрежа, сферата на образованието и преквалифицирането на работна ръка, както и производителния сектор.

През първите два програмни периода Ирландия успява да усвои инвестиции в рамките на €30 милиарда евро, като европейските фондове допринасят общо 11.3 милиарда. За програмния период 2000-2006 г. Ирландия получава €3.35 милиарда от структурните фондове на ЕС и €586 милиона от Кохезионния фонд. В сравнение, за програмния период 2007-2009 поетите ангажименти от страна на ЕС към България възлизат на €1.53 милиарда от структурните фондове и €767 милиона от Кохезионния фонд .

 

Защо сравнението с Ирландия е подходящо?

Преди икономическия си бум Ирландия в периода 1950-1988 г. отбелязва незадоволително темпо на икономически растеж поради комбинация от лоши политически решения в областта на икономиката и неефективни държавни институции. Тези незавидни първоначални условия включват ниски нива на качествени човешки ресурси, лоша физическа инфраструктура и ниски нива на инвестиции в научно-изследователската дейност, подобни на тези в България.

Причините за икономическото развитие в Ирландия са комплексни, но всички те се свеждат до провеждането на поредица правилни политики. Ето и най-важните съставки от формулата за успех:

  • Изграждане на човешки ресурси след образователната реформа, прокарана през 60 те години на миналия век.
  • Значително подобрение на инфраструктурата, особено в резултат на финансирането от структурните фондове на ЕС.
  • Максимална отвореност на икономиката с ориентация на износа към бързо развиващи се пазари и ползи, извлечени от влизането в консолидирания европейски пазар, както и огромни преки външни инвестиции, породени от плоския корпоративен данък.
  • Промяна на демографската картина и привличане на ‘мозъци' от чужбина,
  • Подържане на стабилна макро среда за икономическо развитие.

В частност, цялостният ефект на структурните фондове в развитието на Ирландия е спорен, но приносът им в следните области е всепризнат от експерти и икономисти както в Ирландия така и в чужбина.

  • ° Повишени инвестиции в инфраструктурата, включително в транспорта и околната среда.
  • ° Повишена производителност, пряко свързана със спонсорирани от структурните фондове програми за повишаване на частната инициатива и инвестиции в научно-изследователска дейност.
  • ° Значително подобрение в качеството на човешките ресурси в резултат на национална кампания за преквалифициране и разширяване на пазара на работна ръка.
  • ° Регионалното развитие подпомогнато от нови методи, заложени в националната стратегическа референтна рамка, одобрена от Европейската комисия.

Структурните фондове като процент от БВП на Ирландия

Източник: Barry et. al. 1997 in The European Dimension: The single market and the structural funds, "Understanding Ireland's Economic Growth"

Разходи за структурни мерки за периода 2007-2009 г. за отделните страни-членки на ЕС като процент от БВП

Източник: Министерство на финансите

 

Пътят напред за България

Опитът на Ирландия не само в усвояването на структурни фондове, но и в създаването на предпоставки за работеща пазарна икономика е полезен за страни като България. Не случайно правителството на Словакия успява да договори обмяна на експерти и знание, както и близка съвместна дейност с Ирландия за повишаване на ефективното използване на фондовете. Словакия кани поне един експерт от Ирландия да оглавява началото на отделните оперативни програми за периода 2007-2013. Това е отявлената инициатива и политическа воля, която пагубно липсва в България, и е забелязана, а сега – и порицана от Европейската комисия.

Европейският съюз е огледало, в което България е принудена да опознае и осъзнае себе си. Членството ни не е политическа или икономическа намеса, а външен стимул да превъзмогнем политико-криминалната парализа на българското общество чрез разширяване на личната и икономическата свобода на българските граждани.

 


Свързани публикации.