Преструктурирането на разходите на „Български пощи” в условията на криза

В условията на напълно либерализиран пазар (от 2011 г.), „Български пощи” ЕАД продължава да бъде компанията, държаща най-големия пазарен дял в сектора на пощенските услуги. В същото време през изминалата 2011 г. приходите от дейността на оператора се свиха за трета поредна година на фона на непрекъснато намаляващи постъпления от предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) и засилваща се конкуренция.

В тази ситуация „Български пощи” предприе стъпки към оптимизиране на оперативните си разходи с цел да запази своята конкурентоспособност в сектора. Фактът, че основната част от разходите са за заплати, осигуровки и надбавки на служителите, предопредели фокусът върху това перо.

Откъде дойде проблемът?

Динамичното развитие на пощенските услуги преди кризата, съчетано с приемането на България в Европейския съюз, доведе до ръст на приходите на компанията от близо 21% за периода 2006-2008 г. Добрите финансови резултати в тези години доведоха и до бързо нарастване на средната брутна заплата – от 305 лв. за 2006 г. до 444 лв. през 2009 г. (вж. Графика 1)

Графика 1: Увеличение на средната брутна заплата в „Български пощи“ ЕАД (2006-2011)

Източник: Годишни отчети за дейността на „Български пощи”

В доклада на Европейската комисия за Развитието на пощенския сектор в ЕС от 29 ноември 2010 г., на тази тенденция е обърнато специално внимание. Заключението на комисията е, че в страни, в които темпът на нарастване на възнагражденията в годините преди отварянето на пазара бил висок, е възможно да възникне натиск към намаляване на заплатите след либерализацията. Последното е логично следствие от очаквания спад на приходите на националните оператори след отпадането на резервираните услуги. Вместо да намалява заплатите, ръководството на „Български пощи” избра намаляване на броя на служителите (вж. Графика 2).

Графика 2: Брой на служителите в „Български пощи“ ЕАД (2006 – 2011)

Източник: Годишни отчети за дейността на „Български пощи” ЕАД

Следва да се отбележи, че постепенното намаляване на броя на служителите на компанията започна още преди 2008 г. През последните пет години „Български пощи” се раздели с близо 16% от служителите си, но разходите за покриване на заплати, осигуровки и надбавки продължават да тежат на националния пощенски оператор, заемайки 62,7% от всички разходи през 2011 г.

Въпреки че разходите за възнаграждения се свиват с близо 1 млн. лв. през 2011 г., общите разходи за персонала отново бележат ръст. Според отчета на „Български пощи” това се дължи на повишаването на разходите за осигуровки и надбавки, като само за 2011 увеличението възлиза на 2,5 млн. лв., което е с 14,2% повече от 2010 г.

Алтернативи

Видно е, че намаляването на броя на заетите в предприятието не може да продължава безкрайно, най-вече защото трябва да се осигури функционирането на съществуващите 2981 пощенски станции в страната. За компанията ще е трудно да реализира икономии единствено от разходите за възнаграждения, осигуровки и надбавки.

По-нататъшното оптимизиране трябва да се базира на преосмисляне за концепцията на т.нар. икономия от мащаба. Макар големият брой на пощенските станции да е водещото конкурентно предимство на националния оператор, намаляващото търсене на услугите и силната конкуренция, са причина да се върви към намаление на броя на станциите като се промени начина на предоставяне на универсалната услуга. Само по себе си свиването на броя на заетите не предполага директно оптимизиране на дейността (особено при свиващ се пазарен дял), ако не е обвързано и с други структурни реформи.

На този етап като приоритет пред „Български пощи” се очертава оптимизирането на пощенската мрежа и намирането на алтернативни методи за предоставянето на универсалната пощенска услуга на територията на страната.


Свързани публикации.