Представяне

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През юли 2001 г. ООН публикува Доклад за световните инвестиции, който е достъпен на интернет адрес: www.unctad.org/wir/index.htm. В разработката се анализира състоянието на световния инвестиционен пазар, като се проследяват тенденциите за отделните региони. През 2000 г. преките чуждестранни инвестиции нарастват с 18% в световен план, което е изпреварващ темп на развитие в сравнение например със световното производство или търговия, като достигат до 1,3 трилиона долара. Българският темп е по-висок от този. В основата на глобалното нарастване на инвестициите са повече от 60 000 Транс-национални компании (ТНК), които имат над 800 000 филиала в различни страни. Фактори, които са в основата на притока на инвестиции.

Един от основните изводи, който се прави в доклада е, че се наблюдава промяна във факторите, които са определящи за инвестиране в дадена страна. Ако в миналото водещо значение са имали фактори като: големината на пазара, наличието на природни ресурси и евтина работна ръка, то в настоящата икономическа ситуация тяхното значение е намаляло значително. На тяхно място се появяват фактори като: степен на либерализация на търговията и на движението на капиталовите потоци, научно-технически достижения и корпоративна стратегия, които са определящи при анализирането на привлекателността на пазарите от транснационалните компании.

Индекс за сравнителна привлекателност

В доклада се прави оценка за привлекателността на различните страни за чуждестранните инвеститори чрез индекс, който се основава на предположението, че притокът на инвестиции е в пряка зависимост от икономическата активност в дадена страна. Този индекс се получава като средно аритметично от три показателя, които представляват относителния дял на дадена страна в световните инвестиции, отнесен към дела на страната в световните БВП, заетост и износ. Ако за индекса се получи резултат единица, това означава, че делът на страната в световните инвестиции отразява сравнителната й конкурентноспособност, измерена с тези три индикатора. В класацията за 2000 г. България е на четиридесет и четвърто място със значение на индекса от 1,2 от общо 130 страни, непосредствено след Хърватска и Полша. Според теоретичната постановка на индекса, този резултат означава, че за 2000 г. страната е привлякла повече инвестиции, отколкото предполага сравнителната й конкурентноспособност. На първо място в класацията са Белгия, Хонг-Конг, Ирландия и Швеция, което се обяснява с обстоятелството, че има най-голяма концентрация на инвестиции там, където растежът на икономиката е най-интензивен.

Каква част от инвестициите в основен капитал се осигуряват чрез преки чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа?

От всички страни от Централна и Източна Европа, преките чуждестранни инвестиции имат най-висок относителен дял в инвестициите в основен капитал в България – 41,1% за периода 1997-1999 г. На следващите две места са Латвия и Естония със съответно 30,7% и 27,5%. От това може да бъде направен изводът, че България е зависима в много висока степен от притока на чуждестранни инвестиции, които имат съществена роля за финансиране на растежа. На тази основа може да се каже, че всички мерки, които по някакъв начин биха могли да ограничат мобилността на капитала в страната е твърде вероятно да имат изключително негативни последствия за нашата икономиката.

Какво да очакваме през 2001 г.?

Прогнозата на авторите е за намаляване на инвестиционната активност в световен мащаб още през 2001 г. Най-вероятното обяснение за тази прогноза е очакваното забавяне на основните макроикономически показатели на САЩ и ЕС, което ще направи инвеститорите по – предпазливи. Освен това събитията от 11 септември внасят допълнителна несигурност, която няма как да не повлияе отрицателно върху инвестиционната активност в бъдеще. На тази основа чуждестранните инвестиции на Балканите и в частност в България е твърде вероятно да имат намаляващ тренд през следващите години, което без съмнение ще коригира направените досега прогнози за растеж в посока надолу.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.