ПредставямеВи: Интернет страница за „Оценка въздействието на политиките и регулирането“(http://www.ria-studies.net)

 

В резултат на съвместните усилия на Института за пазарна икономика, Американскияуниверситет в България и Института за публична администрация и европейскаинтеграция и с любезното финансиране от Британското посолство в България,бе създадена Интернет страница за “оценка въздействието на политиките ирегулирането (ОВПР)”. Страницата е достъпна на адрес –http://www.ria-studies.net. Можете да намерите методологически материализа това как се прави ОВПР, какви алтернативи на регулаторните решения могатда се търсят и как да се оценяват ефектите върху конкуренцията – http://www.ria-studies.net/page_3_bg.htm.Според нас тези материали са директно приложими, както в работата на държавнатаадминистрация, така и за неправителствените организации и бизнеса. Освентова поддържаме рубрика с коментарни статии, които засягат основно политикии регулации, за които смятаме, че е вероятно да причинят повече разходиотколкото ползи за бизнеса, потребителите и икономиката – http://www.ria-studies.net/page_4_bg.htm.Направили сме много подробен списък с връзки в Интернет сайтове от целиясвят, които ще бъдат много полезни при оценка на законодателството – http://www.ria-studies.net/page_9_bg.htm.
Екипът по проекта има и консултативна функция при приемането на законодателнирешения, които регламентират ОНВР – http://www.ria-studies.net/page_7_bg.htm.

Защо оценката на законодателството е важна
България се намира пред двойното предизвикателство на прехода към пазарнаикономика и възприемането на европейското право. Последното разширяванена ЕС (имаме предвид 12–те страни) се случва при значителна разлика в икономическотосъстояние на новите членки (или кандидат-членки) спрямо средните равнищана ЕС. Освен това, европейското право, което следва де се възприеме, е далечпо-обширно и по-сложно в сравнение с предишни разширявания на Общността.

Горните обстоятелства създават стимули сред администрациите на 12-те давъзприемат европейските директиви без системен анализ на въздействието нановите регулации върху средата на бизнес. В резултат на това нарастват разходитеза правене на бизнес, което намалява конкурентоспособността на тези икономикии създава непредвидима бизнес среда.

Целта на оценката на въздействието е да се осигури качествена информацияза тези, които вземат решенията. Това става посредством оценка наочаквани разходи и ползи на алтернативни решения за постигане на една исъща цел. Оценката на въздействието трябва да включва освен ефектите върхубюджета, също ефектите върху бизнеса (отделно малки и средни предприятия,като най-чувствителни към промени), потребителите, конкуренцията и икономикатакато цяло. Резултатите се използват, за да се подобри качеството на политическитерешения и административни инструменти – закони, нормативни актове, инвестиционнипрограми, публични инвестиции и др. Винаги трябва да се провежда някакъввид оценка на въздействието, ако се очаква набелязаната промяна в регулиранетода доведе до значителни трансформации и/или разходи – например въвежданетоили промяната на данъчни закони, кодекс на труда, закони за социалното осигуряванеи други. Всички оценки включват активни консултации с представители на бизнесаи гражаданството, което е изключително важно за правилното разбиране и околичиствяванена ефектите. В тази връзка проектите на регулациите, както и оценките навъздействието следва да се публикуват в Интернет. Освен това оценката навъздействието е своеобразен тест за “съвместимост” на разработваното регулиранес цялостната рамка.

Оценката на въздействието трябва да се прави преди приемането на административнияинструмент (ex ante) и след известен период от време (ex post). В някоислучаи първоначалните очаквания не са правилни или някои ефекти не са билипредвидени. При това положение последващата оценка (примерно една годинаслед влизането на регулирането в сила) е важна за “фина настройка” на административнияинструмент.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.