Предприемачество на пръв поглед

В началото на миналия месец ОИСР публикува ежегодния си доклад „Предприемачеството на пръв поглед”[1]. Той представя ключови показатели за предприемачеството, чието събиране и анализ са резултат от Програмата за показатели за предприемачеството (EIP)[2] на ОИСР и Евростат.

По данни на Галъп (Фиг. 1), склонността на българските граждани към рискови начинания е около средната за изследваните страни. Мъжете са по-рисково настроени (41%) както в България, но и в повечето други държави, а жените са относително по-слабо настроени към рискови начинания (30%). Най-рисково настроени са мъжете и жените от Чили, Мексико и Южна Африка, а най-внимателни са хората от Литва и Швеция.

Процентът на т.нар. стартъпи бележи позитивна тенденция от началото на кризата в много страни, особено в Австралия и Обединеното кралство, а отскоро и в Дания, Португалия и Швеция. В много икономики от Еврозоната делът на стартъпите остава под нивата от преди кризата.

Средната заетост в новосъздадените предприятия обикновено варира между две и три наети лица, като за България тя е в размер на приблизително четири нови работни места за всяко ново предприятие. В САЩ пък размерът на стартиращите предприятия е значително по-висок, като новите предприятия наемат средно над седем лица.

Младите предприятия (на възраст до три години) заемат между 4 и 12% от общата заетост в повечето страни. Приносът им в общата заетост е намалял в по-голямата част от страните през 2012 г. в сравнение с 2008 г., с изключение на Латвия, където делът им е почти удвоен. Въпреки относително високата вероятност за фалит, едногодишните и двугодишните фирми в повечето страни генерират повече работни места, отколкото новосъздадените фирми.

Макар че бързорастящите фирми са малко на брой и представляват малък дял от всички компании, те наемат значителен брой лица. Така например, през 2012 г. 36 хиляди предприятия с висок темп на растеж в САЩ са наели повече от 8 милиона души.

Във всички страни фирмите с висок темп на

растеж са по-разпространени в сектора на услугите, отколкото в останалата част от икономиката, с изключение на Бразилия, Канада, Латвия и Нова Зеландия, където най-големият процент фирми с висок темп на растеж се наблюдава в строителния сектор.

В страните от ОИСР между 70% и 95% от всички фирми са микропредприятия, тоест фирми с по-малко от десет заети лица. Освен това сред микропредприятията много голям част заемат предприятията без служители, т.нар. еднолични търговци.

Сходно е положението и в България, където микропредприятията представляват 91% от всички компании в страната, а големите предприятия с над 250 служители са едва 0,21%. В периода между 2008 и 2012 година страната ни отчита спад в броя както на малките и средни предприятия (2%), така и на големите предприятия (14%) в сферата на производството. По отношение на строителния сектор България бележи значителен срив в броя на големите предприятия от около 55%, както и по-лек спад от около 11% в броя на МСП. В сектора на услугите представянето е значително по-добро, като броят на МСП бележи увеличение със 17%, а броят на големите предприятия остават непроменен брой за периода (Фиг. 2).

 


[1] Entrepreneurship at a Glance 2015

[2] OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme (EIP) – Програмата за показатели свързани с предприемачеството на ОИСР и Евростат;


Свързани публикации.