Предложенията на ИПИ за разумна законодателна дейност

В момента се събират предложения за “най-наложителните изменения в социално-икономическата политика и бизнес среда през 2007 г., които трябва да намерят отражение в законодателството и в подготвяната макрорамка за 2008 година”.

В тази връзка Институтът за пазарна икономика предостави на Министерството на икономиката и енергетиката следния списък, който не твърдим, че е изчерпателен, но който съдържа най-важните и необходими реформи, за да живеем по-добре. Ето и какво предлагаме:

 1. Изменение на Закона за нормативните актове.
 2. Опростяване на Инструкцията за финансова обосновка на нормативни актове на Министерство на финансите.
 3. Промяна на Закона за ограничаване на административните режими и административния контрол върху стопанската дейност с цел намаляване на лицензионните режими в съответствие с добрите практики. (В момента има 76 режима в България, което е сравнимо единствено с Киргизстан.Добрата практика е за 10 режима по подобие на Дания, Естония, Полша, Финландия и други страни.) Прилагане на чл. 3 от този закон, който изисква да не се представят документи, вече вписани в регистър или предадени на друг държавен орган. Използване на инструкциите за прилагане на този закон.
 4. Възстановяване на междуминистерската група за облекчаване на деловата среда.
 5. Създаване на звено за анализ на въздействията на политиките и законодателството към Министерския съвет.
 6. Промяна на регистъра на регулаторните режими в посока по-лесно ориентиране и достъпност на информацията.
 7. Промяна на Търговския закон, с която се премахва изискването за минимален капитал при регистрация на фирма.
 8. Промяна на Закона за търговския регистър, с която се опростяват изискваните обстоятелствата за вписване и се улеснява използването на Интернет.
 9. Изменение на Закона за местните данъци и такси, определящо единствено максималната ставка на местните данъци, които общините ще събират и чиито приходи ще остават в общинския бюджет.
 10. Промяна на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се намалява ставката на данъка върху доходите до 10%.
 11. Изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, според което приходите от данъка върху доходите на физическите лица постъпват в общинските бюджети.
 12. Промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която се намалява размерът на осигурителните вноски до 10%
 13. Промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която се увеличава размерът на частта от осигурителната вноска, която се насочва към частните пенсионни фондове – поне 6%.
 14. Въвеждане на нулев данък върху реинвестираната печалба.
 15. Промяна на Закона за здравното осигуряване, с която част от задължителната здравна вноска от 6% се внася в избран от данъкоплатеца частен здравен фонд.
 16. Приватизация на болниците възможно най-скоро.
 17. Промяна на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с която се изключват поне половината предприятия от списъка на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са уж от значение за националната сигурност на Република България (примери от този род има отново Киргизстан, Казахстан и Русия, където по-съществената част от икономиките са централно планирани).
 18. Промяна на Закона за “Държавен вестник”, с която той става достъпен безплатно в Интернет, при законова сила на публикацията в Интернет изданието (съответният проектозакон е внесен, България е единствената страна в Европа където гражданите трябва да плащат, за да разберат какви закони и други нормативни актове изготвят техните избраници).
 19. Промени в Закона за обществените поръчки, с които се:

въвежда изискването за приоритетно прилагане на откритата процедура;

– премахва ограничената процедура;

– премахва предварителния подбор при процедурата на договаряне с обявление или изцяло се премахва процедурата;

– отменя възможността за възлагане на обществена поръчка чрез използването на процедура на договаряне без обявление;

– отменя или се модифицира процедурата "състезателен диалог" – при модификацията трябва да се премахне изискването за предварителен подбор;

– отпада (за всички процедури) възможността за избор на възложител по критерия "икономически най-изгодна оферта";

– разширява се сферата на приложение на електронния търг (и изискване за приоритетното му прилагане);

– въвеждане на стандарти за провеждане на поръчки.

20. Съставяне на публичен регистър с броя на служителите в държавната администрация – в централното управление на министерствата, в съответните разпоредители с бюджетни средства и във всички останали структури на държавната администрация.

21. Създаване на публичен, безплатен и достъпен в Интернет регистър за държавните имоти.

22. Създаване на публичен, безплатен и достъпен в Интернет регистър на издадените строителните разрешителни.

23. Изплащане на държавния дълг с приходите от приватизация и фискалния резерв.

24. Силно ограничаване и дори премахване на активните мерки на пазара на труда.

25. Продължаване и задълбочаване на политиката за обвързване получаването на помощи и плащания от бюджета само срещу извършване на работа.

26. Приватизация на дейностите на държавата по посредничество на пазара на труда.

27. Паралелно въвеждане на вътрешната/външна оценка в системата на образованието и на ваучерна система на финансиране от бюджета.

28. Въвеждане на по-голяма автономия на училищата – сами да могат да определят учебното съдържание, учебниците и начина, по който ще използват парите си.

29. Диференцирано заплащане на кадрите в системата на МВР според извършената работа и постигнатите резултати. Съкращаване на кадри там, където се дублират функции или по-големият брой служители не води до по-добри резултати.

30. Ускоряване работата на съдилищата чрез използване на наличните компютърни технологии и Интернет; премахване на държавните съдебни изпълнители (виж по-долу)

31. Изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с което ще се:

– премахне забраната за рекламиране дейността на нотариусите;

– премахне изискването за брой нотариуси в определено населено място според броя на жителите;

– премахне тарифата за нотариалните такси.

32. Промяна в Закона за съдебната власт и в Закона за частните съдебни изпълнители, с която се премахва държавното съдебно изпълнение

33. Промяна на Закона за частните съдебни изпълнители, с която се осигурява национална компетентност на всеки един частен изпълнител.

34. Промяна на Закона за частните съдебни изпълнители, с която се премахва тарифата за таксите по изпълнението и таксата се дължи от кредитора (възложителя).

35. По-бързо и по-широко въвеждане на финансовата децентрализация, която от една страна ще осигури повече собствени приходи за общините, а от друга – по-широк кръг от решения, които те ще могат да взимат.

36. Намаляване на броя на държавните служители – съществуването на голяма държавна администрация означава високи разходи, които трябва да бъдат финансирани по някакъв начин.

37. Премахване на минималната работна заплата – тя има негативни ефекти върху пазара на труда както за работниците, така и за работодателите. Тя е пречка пред свободното договаряне между тях и не е обвързана с производителността на труда, който фактор всъщност е от значение.

38. Реформа на системата за подпомагане на безработните – ако помощите за безработни се големи (а те в момента са на равнището на най-заможните държави в ЕС като процент от средната работна заплата), те не насърчават част от хората да си търсят работа и да не разчитат на държавата. От друга страна, безработните е необходимо да бъдат въвлечени в дейности, които ще повишат шансовете им за намиране на работа.

39. Промяна в Закона за социалното подпомагане, с която се въвежда общ срок за правото на получаване на социални помощи, например 3 или 5 години, след изтичането на който гражданинът няма повече право на социални помощи през останалия си живот.

40. Въвеждане и строгото спазване на ясни критерии като срок на получаване на помощите и задължение за извършване на работа срещу получените. Никой български гражданин не е роден с правото да живее от такива програми дълго време, нито пък, ако има възможност да работи, той трябва да получава средства даром. Принципът да се полага труд, за да се получи социална помощ, дава възможност на хората да повярват в себе си, да се социализират, да възвърнат част от трудовите си навици, но най-голямото предимство е, че значителна част от тези, които участват в системата без да са крайно нуждаещи се, губят интерес от по-нататъшно участие и отпадат доброволно.

41. Увеличаване автономията на училищата (децентрализиране на вземането на решения) – това би създало необходимите възможности за съзидателна конкуренция между училищата като развърже ръцете на директорите, учителските колективи и родителите да подобряват качеството на училищата без за всяко нещо да е необходимо да се допитват до министъра или подчинените му бюрократи.

42. Премахване на централното определяне на учителски заплати – по този начин конкуренцията между училищата ще определя учителските заплати, по-добрите учители ще получават значително по-високи заплати, учителите, които не са достатъчно подготвени, ще си отидат от системата (нещо, което в момента не се случва). Ще си отиде от системата и абсурдната логика, според която всички учители трябва да получават еднакви възнаграждения независимо колко са подготвени, квалифицирани и ефективни в работата си.


Свързани публикации.