Предложениена ИПИ за консолидиран държавен бюджет за 2004

<td width="30%" valign=top style='width:30.7%;border:solid windowtext .5pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt 0pt

Свързани публикации.

Консолидиран държавен бюджет за 2004 година -проекти на Министерството на финансите и Института за пазарна икономика

млн. лв.

2003

2004МФ

2004ИПИ

Намалениеспрямо 2003, %

програма

%БВП

проект

%БВП

проект

%БВП

Дефицит

 

 

-284.30

0.7%

0

0%

 

 Общо приходи

13373.8

37.9

14416.3

38

12097.5

29.6%

 

 Данъчни приходи

10662.4

30.2

11 601.4

30.5

9106.3

22.3%

 

    Преки данъци

5723.8

16.2

5 970.0

15.7

3052.6

7.5%

 

         Корпоративни данъци

947.0

2.7

937

2.5

516.5

1.3%

 

           от нефин. предпр.

838.5

2.4

814.6

2.1

449.1

1.1%

 

          – финансов сектор

108.5

0.3

122.3

0.3

67.4

0.2%

 

         Данък върху доходите

1073.0

3

1167.80

3.1

1398.2

3.4%

 

        Прих. на осиг. Фондов

3703.9

10.5

3865.30

10.2

1137.9

2.8%