Право на отговор

 

По повод статията “За абсурдността на някои аспекти на външната политика, и по-конкретно на визовия режим за чужденци”, публикувана в Прегледа на седмичната политика, бр. 268 от 31 март 2006 година, публикуваме получения от БТПП отговор. Оставяме на нашите читатели да преценят коя от двете позиции да изберат.***  Право на отговорПо повод твърденията за монополно положение на Българската търговско-промишлена палата, отразени в статия със заглавие “За абсурдността на някои аспекти на външната политика, и по-конкретно на визовия режим за чужденци” на информационния бюлетин на Института за пазарни изследвания (бр. 268), БТПП би искала да направи следните разяснения:1.                   Отпадането на Р България от негативния шенгенски списък не означава, че са отпаднали ангажиментите на страната ни за прилагане на превантивни мерки относно режима за влизане и пребиваване на чужденци в страната и с цел пресичане на нелегалната емиграция. 2.                   Поради това с Постановление на Министерски съвет № 31/12.02.1993 г. бяха утвърдени единни образци за покани-декларации за частно посещение и покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Р България, допълнено с ПМС № 238/21.11.2000 г. Прилагането на тази схема е известна на европейските страни и бе един от аргументите, който позволи включването на България сред страните с достатъчно надежден пропускателен режим. Дейността по заверката на покани-декларации за бизнес-посещение на чужденци в Република България е част от гранично-пропускателния режим на страната и поради това тя трябва да се извършва само от една организация. 3.                  За да се гарантира сигурност в осъществяването на тази дейност и бизнес намеренията на чуждестранните лица, заверката на покани-декларации за бизнес посещения бе възложена на БТПП като международно призната организация, занимаващи се с издаване и заверка на документи. У нас компетентни да заверяват покани-декларации за частно посещение на чужденци са само нотариусите и общините. Таксата от издаване на един брой бизнеспокана за един чужденец – 7 лв., се разпределя в съотношение 80:20 като 80% от сумата се превежда на Министерство на външните работи на Република България, а 20% или 1,40 лв. за поддържания от БТПП онлайн регистър, използван от МВР-Полиция и граничните служби, и за обслужването, извършено от служителите Палатата. 4.                   БТПП постигна по-облекчен режим за бизнес поканите. Дейността се извършва от специално обучен персонал при стриктно спазване на утвърдени правила и чрез изградени, работещи регионални структури във всички областни центрове в страната, свързани помежду си по електронен път. За да ускори бързината при предоставяне на определена информация, БТПП създаде информационна система за въвеждане на данните от заверените покани-декларации за извършване на различни справки по тях във всеки момент. 5.                   Палатата разполага с доброволен, единен, поддържан и актуализиран търговски регистър, даващ възможност за извършване на незабавна проверка на данните за българската фирма – съществуване, статут, представителни права на лицето, подписало поканата-декларация и сверяване на физическия му подпис, поставен върху документи, за удостоверяване на неговата автентичност. Присъствието на българската фирма в регистъра на БТПП само улеснява процедурата – напр. не се иска доказване на представителните права на лицето, подписало поканата-декларация, но всяка фирма, която представи и докаже обстоятелствата, произтичащи от ПМС 238/21.11.2000 получава заверка и без да е станала член на БТПП.С влизане в сила на Закона за търговския регистър и създаване на електронна връзка между базите-данни на регистъра и Агенцията по приходите очакваме автоматично да се опрости процедурата по заверка на бизнес-покани.
 

 

   


Свързани публикации.