Поправки в Закона за банките ще вадят акционери „на светло“

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Закон за изменение и допълнение на Закона за банките внесоха в парламента депутатите Иван Искров и Валери Димитров. Измененията са в две насоки:

1/ Намаляване на прага на акционерното участие, което подлежи на деклариране пред БНБ от 10 % на 3 %. Акционерите, притежаващи над 3 % от акциите с право на глас в банка, ще бъдат задължени да представят в централната банка информация относно собствениците, източниците на средства за придобиване на акциите, свързани лица и т.н. Това се отнася както за периода на лицензиране, така и за последващо прехвърляне на акции.

2/ Даване на право на банков надзор, ако установи неизпълнение на установените изисквания от страна на определен акционер, да го задължи да прехвърли своите акции на посочено от нея лице. БНБ получава и възможността да обезсилва акциите на съответния акционер и да ги лишава от право на глас, ако той не ги прехвърли в определения срок.

Коментар: 1/ Непосредственият ефект от намаляването на прага за деклариране на акционерното участие е увеличаване на прозрачността на акционерната структура на опериращите в България банки. При наличието на подобно изискване „на светло“ биха излезли акционери, които в момента са неизвестни. От опериращите в момента 35 банки, 3 – Корпоративна банка, Международна банка за търговия и развитие и Алфа банк – са с изцяло неизвестни акционери. Стопанска и инвестиционна банка има регистриран само един акционер с 10 % акционерно участие. Как са разпределени останалите 90 % е известно само на банката. Същото важи и за Първа източна международна банка, където 70 % от капитала е раздробен и притежателите му са неизвестни.

2/ От гледна точка на вложителите вероятният ефект от по-прозрачната акционерна структура е по-голяма яснота относно интересите на акционерите и възможността за въздействие върху дейността на банката, което пък означава подобрена възможност за преценка на риска и избор на институция, на която да поверят парите си.

3/ От гледна точка на банковия надзор новото изискване и новите правомощия биха означавали засилен контрол и евентуално упражняване на по-ефективен надзор (който обаче е функция от много други фактори).

4/ Не е ясно доколко новото изискване няма да доведе до ново раздробяване на акционерния капитал с оглед избягване на неговата регистрация.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.