Платежният баланс през първите три месеца на 2005 г.

През седмицата Българската народна банка оповестени официално предварителни данни за платежния баланс през първото тримесечие на 2005 г. Данните не са изненадващи като тенденцията за дефицит по текущата сметка и излишък по финансовата, съчетани с нарастване на валутните резерви, продължава.

При анализа на платежния баланс отделяме особено внимание на финансовата сметка поради отразения в нея приток на капитал в страната, който служи като средство за покупката на стоки и услуги от чужбина. Чуждестранните инвестиции – особено насочените към производствени предприятия – са свързани предимно с внос на машини и съоръжения. Причината за това е, че все още българската икономика не може сама да генерира необходимите нови технологии на цени по-ниски от световните и затова ги внася. Следователно при излишък по финансовата сметка може да се очаква дефицит по текущата. В този смисъл нарастването на дефицита по текущата сметка трябва да се разглежда като положително развитие за икономиката, тъй като предполага повече инвестиции, които са основа за бъдещото нарастване на производството и доходите в страната.

Разглеждаме развитието на 12-месечна база и сравняваме съответните периоди. Тоест анализираме състоянието на платежния баланс за периода април 2004 – март 2005 и предходния аналогичен период. Целта на този метод е да се опитаме да ограничим влиянието на сезонните фактори.

При финансовата сметка се наблюдава значително повишение на положителното салдо, което достига 3157 млн. евро. Така се реализира ръст от около 596 млн. евро спрямо предишния период. При преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) обаче, има намаление спрямо предходния период. Нетният им размер през 12-месечния период достига 1558.7 млн. евро или около 7.9% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) (1). За сравнение през периода април 2003 – март 2004 г. ПЧИ са в размер на 1763.8 млн. евро или 9.8% от БВП.

Следователно се наблюдава нарастващ приток на капитали към страната, но най-устойчивата част от тях – преките чуждестранни инвестиции – се понижава. Ако ПЧИ се коригират с приходите от дяловото участие в приватизацията, които на практика не са реална инвестиция, тогава намалението става още по-значително. От 1405.8 млн. евро през предходния период те спадат до 668.4 млн. евро през текущия ( съответно 7.8% и 3.4% от БВП). Едно възможно обяснение за това са предстоящите парламентарни избори и нарасналата несигурност сред инвеститорите по отношение на бъдещото управление. Ефектът от това събитие вероятно ще продължи през цялата 2005 г., което ще допринесе за намаляване на ПЧИ.

Голяма част от промяната във финансовата сметка се дължи на операцията по обратно изкупуване на Брейди-облигациите тип IAB през януари. Но все пак трябва да отчетем нарастването на по-спекулативната част, което е нормално при ситуацията на ниски лихви на международните пазари. това обаче, крие опасност от изтегляне не тези капитали при промяна на световната конюнктура. Лихвеният диференциал според водената парична политика съответно на Федералния резерв и на Европейската централна банка в момента е в полза на Съединените щати и се разширява. Това привлича вниманието към инвестиции в Съединените щати и би могло да означава по-слаб интерес към страни като България. Разбира се, повишението на основната лихва в Еврозоната ще повлияе и на България, но перспективите за момента не са ориентирани към такова развитие.

Трябва да отбележим, че в България се правят опити за повишаване атрактивността на средата за бизнес чрез понижение на данъка върху печалбата например, но това се отнася и за съседните страни, които се явяват преки конкуренти за нови инвестиции. Това се случва и в Сърбия, където ставката по корпоративното облагане е 10%, и в Румъния, където беше въведен данък от 16%, и в Македония, където данъкът е 15%. Следователно ако бъдещото правителство желае да запази интереса към страната то трябва да понижи този данък, както и да подобри съществено останалите компоненти на средата. Това може да стане чрез намаляване на останалите преки данъци (включително осигуровките) и чрез ограничаване на разходите за бизнеса, възникващи от работата с администрацията и от изпълнение на изискванията по регулациите.

При текущата сметка се наблюдава понижение на дефицита спрямо предходния период и той достига -1655 млн. евро (-8.4% от БВП) при –1713 млн. евро (-9.5% от БВП) година по-рано. Същевременно с това дефицитът по търговското салдо нараства от –2417.7 млн. евро (-13.4% от БВП) до –2861.2 млн. евро (-14.4% от БВП). Освен това положителното салдо по услугите нараства със 123.8 млн. евро, заедно с нетния доход – със 154.3 млн. евро и нетните текущи трансфери – с 223.6 млн. евро. Износът се повишава номинално с 23.7%, докато вносът с 22.3%. Тоест фирмите в българската икономика са способни да устоят на конкурентния натиск и да разширят обема на продаваните от тях стоки. Това се случва в условията на сравнително слабо търсене в страните от Европейския съюз, където са основните пазари. Същевременно нарастването на вноса в процентно изражение не оправдава опасенията, свързани с ръста на кредитната активност.

Другият показател, който има особено значение в платежния баланс, е промяната на валутните резерви на БНБ. Те отново се увеличават (с 1304.9 млн. евро) през разглеждания 12-месечен период, като осигуряват необходимата стабилност за функциониране на валутния борд.

Като цяло можем да кажем, че е възможно да възникнат рискове по отношение на притока на дългосрочни капитали в страната, които обаче са преодолими в зависимост от провежданата политика на новото правителство след изборите. Тя трябва да бъде насочена към понижаване разходите на бизнеса за опериране в страната и да насърчава конкуренцията между фирмите.

Таблица: Показатели от платежния баланс (млн. евро)

 

април 2003 – март 2004

април 2004 – март 2005

Текуща сметка

-1713.0

-1655.0

Търговски баланс

-2417.7

-2861.2

Услуги, нето

552.4

676.2

Доход, нето

-507.3

-353.0

Текущи трансфери, нето

659.4

883.0

Финансова сметка

2561.0

3157.0

Преки инвестиции, нето

1763.8

1558.7

Резерви и друго финансиране*

-770.2

-1309.7

Валутни резерви на БНБ*

-1015.0

-1304.9

Източник: Българска народна банка
* Отрицателният знак означава повишаване на резервите

–––––––––––––

(1) БВП получаваме като използваме прогнозни данни от Агенцията за икономически анализи и прогнози за първото тримесечие на 2005 г. и официалните данни за предходните периоди от Националния статистически институт.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.