Платежен баланс – коментар

 

През седмицата БНБ публикува данните за платежния баланс от месец януари до юли 2009 г.

Те показват, че за периода януари – юли 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 2 134.7 млн. евро (6.3% от БВП ), при дефицит от 4 619 млн. евро (13.5% от БВП) за януари – юли 2008 г.

Дефицитът по текущата сметка за януари-юли 2009 е общо 2 450,3 млн. евро, а за януари-юли 2008 година е 4 840,3 млн.евро. Наблюдава се свиване с около 49% спрямо тези два периода. Ако погледнем данните от месец за месец виждаме, че за първи път от години насам имаме положителни стойности в размер на 102 млн. евро за месец юли 2009 г., при отрицателна стойности в размер на 439.1 млн. евро за юли 2008 г. Основни фактори за увеличението на баланса по текущата сметка в сравнение с юли 2008 г. са намалелите дефицити по търговското салдо (с 328.3 млн. евро), а от началото на годината сумата достига 2180.9 млн. евро (8.3% от БВП), при отрицателно салдо в размер на 4997.9 млн. евро (14.6% от БВП) за януари – юли 2008 г.

Данните за движението по капиталовта сметка показват увеличение с около 43% за периода януари-юли 2009 г. спрямо същия период за 2008 г. В абсолютна стойност данните показват следното: за периода януари-юли 2009 г. размера на капиталовта сметка е 315,6 млн. Евро, докато за същия период за 2008 г. е 221,3 млн. Евро.

Финансовата сметка е положителна, в размер на 896.9 млн. евро, при положителна сметка в размер на 7 413.4 млн. евро и за януари – юли 2008 г. Въпреки това се наблюдава сериозен спад за разглежданите периоди (разлика от  6 516.5 млн. евро.). Наблюдава се рязко свиване по всички статии съставящи финансовата сметка. за отчетния период на 2009 г. Данните показват, че преките чуждестранни инвестиции са по-малко с 2 072.7 млн. В сравнение за същия период на 2008 г. Освен преките чуждестранни инвестиции намаление бележат и портфейлните инвестиции в страната. Статията „Други инвестиции" също намалява, като основната причина е намалението на задължения по кредити и на банките и свиването на депозитите на нерезиденти в местни банки. 

Графика: Платежен баланс на България януари – юли 2009/2008 г.

Източник: БНБ

Налагат се три основни изводи:

  1. Икономиката на България очевидно реагира адекватно на външните шокове и икономическата рецесия,;
  2. Известен проблем може да възникне от гледна точка на значението и ролята на показателите по финансовата сметка. До сега дефицитът по текущата сметка се финансираше от притока на чуждестранни капитали. Въпросът е какво да се прави, за да задържи положителното салдо по финансовата сметка?
  3. Със сигурност икономическата политика трябва да се насочи към увеличаване на спестяванията в икономиката и поддържане на балансиран бюджет. Строгата бюджетна дисциплина е важна от гледна точка на това, че евентуалните дефицити на фиска и последващото търсене за запълването им, при равни други условия, се отразяват с отрицателен знак по финансовата сметка. 

 


Свързани публикации.