Планът за възстановяване – поредното отлагане и нови промени

Тъкмо когато си мислехме, че Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по който България ще получи 13 млрд. лв. от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) най-после е готов и отново започнаха промените. Финалната (пета) версия беше подадена към Европейската комисия (ЕК) през месец октомври 2021 г. (анализ на ИПИ), последва изтичането на част от бележките на ЕК, няколко обществени съвета, организирани от министъра на финансите, преработване на плана и ново отлагане на срока за оценката от ЕК – до 15 април.

Същевременно преработването на проектите е изключително неясно. Публикуваните проекти включват както допълването на стари такива, така и изцяло нови. Има още една група, която е от нови проекти, но с номерацията на стари, така че не става ясно дали старите отпадат. Няма и яснота дали новият финален доклад ще бъде публикуван в цялост, за да се сравни за сметка на какво ще се изпълняват новите проекти.    

Актуализирани проекти към НПВУ, 11 март 2022 г.

Компонент

Проект

Стара сума

Нова сума

Интелигентна индустрия

Програма за икономическа трансформация (П8)

2 540 000 000

2 936 723 252

Ниско-въглеродна икономика

Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ (RESTORE)

нов проект

1 562 815 420

Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4 GW ВЕИ и батерии в България (Н2)

2 659 928 800

2 006 681 580

Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници (Н3)

92 551 831

343 052 582

Дигитална свързаност

Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България (П18)

632 177 458

632 725 733

Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги (П49)

нов проект

101 664 043

Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна мрежа, управлявани от МВР (TETRA)

нов проект

149 400 053

Транспортна свързаност

Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав (Н2-4)

друг проект

1 436 800 000

Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Р България (Н5)

друг проект

126 000 000

Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе – Каспичан (Н6)

друг проект

205 860 112

Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе (Н7)

друг проект

51 949 433

Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Eтап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“ (П24)

765 485 416

217 465 416

Здравеопазване

Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха (Н9)

103 305 822

119 181 033

Развитие на Национална Система 112 и изграждане на нова система за приемане на спешните комуникации и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране, базирана на единна платформа, с цел подобряване на услугата Единен европейски номер 112 на територията на Република България (П48)

55 984 648

55 984 648

Новите проекти, които се появяват в актуализацията са:

  • Нов проект „Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ“ на стойност над 1,5 млрд. лв. основно за закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 MWh. Всички предвидени средства ще дойдат от МВУ, а инвестицията ще бъде изпълнена от новорегистрирана от Министерството на енергетиката  проектна компания за целта, която ще участва и в оперирането на съоръженията за съхранение.
  • Нов проект „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“. Проектът е на обща стойност над 100 млн. лв. и включва няколко основни дейности: 1) обновяване на пощенски станции (25 млн. лв.); 2) електронни услуги (68 млн. лв.); 3) въвеждане на телемедицински услуги за населението в 450 отдалечени населени места (7 млн. лв.); 4) инсталиране на зарядни станции за електромобили (2 млн. лв.).
  • Нов проект „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР“. Проектът ще струва близо 150 млн. лв. и основно включва нарастване на дела на радиопокритието на ТЕТРА от 75% до 95% от територията на страната.
  • Проект „Извършване на реформа в обслужването на пътници с железопътен транспорт в крайградските и междурегионални направления, чрез закупуване на нов подвижен състав“. Проектът е на стойност близо 1,5 млрд. лв. и предвижда закупуването на: 1) 42 мотрисни влака за превоз на пътници от и към населените места около София (Елин Пелин, Драгоман, Лакатник, Банкя, Перник, Радомир) и Пловдив (Карлово, Пазарджик, Димитровград, Белозем, Асеновград); 2) бързи влакове, които да обслужват придвижването между всички по-големи градове в страната (основно между София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Стара Загора); 3) 16 електрически акумулаторни маневрени локомотива.
  • Проект „Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Р България“, който се представя с номерацията на проект „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“ на стойност 72 млн. лв. Има вероятност вторият да отпада от последната версия на НПВУ.
  • Проект „Цифровизация по широкообхватната TEN-T мрежа чрез внедряване на ERTMS, ниво 2 в железопътен участък Русе – Каспичан“, който се представя с номерацията на проект „Изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление“ на стойност 199 млн. лв. Има вероятност вторият да отпада от последната версия на НПВУ.
  • Проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“, който се представя с номерацията на проект „Модернизиране на материалната база и въвеждане на информационни технологии за подобряване на социалната подкрепа за населението от Агенция за социално подпомагане“ на стойност 10 млн. лв. Има вероятност вторият да отпада от последната версия на НПВУ.

Спорно е доколко можем да се надяваме, че новата актуализация е последната и че скоро ще можем да видим пълния и краен вариант на НПВУ. Още по-притеснително е, че цялото забавяне и редицата промени води и до отлагане на работата по проектите. Отслабват също така и натискът и стимулите за активна работа по множество реформи, които (в голямата си част) са насочени към подобряване на качеството на управление, ефективността на публичните разходи и увеличаване на конкурентоспособността на икономиката. 

 

* Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.