ПЛАНирано е! Намаляваме административната тежест за бизнеса

Бихте ли се съгласили с твърдението, че работата на администрацията би следвало да улеснява тази на бизнеса? Логичният отговор би бил – да, разбира се. Но не винаги е така. Част от нормативните актове, които в момента съществуват и регулират по един или друг начин дейността на бизнеса, от една страна носят куп безсмислени задължения, които струват време и пари, а от друга – дават на администрацията изкуствени правомощия и създават предпоставки за корупция. След това мрачно описание на действителността, фактът, че преди два дни (21.04.2010 г.) правителството прие План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 може само дълбоко да ни зарадва (текстът може да бъде намерен тук).

Планът има шест раздела: общи задължения на всички институции, обмен на информация между институциите, подаване на сведения по електронен и мрежов път, комплексни мерки, премахване на задължения за информиране и други (намаляване на честотата, опростяване на терминологията, разработване на инструкции). Изброените 136 предложения като цяло представят добри мерки, но за оптимален ефект от тях има още неща, които могат да се желаят.

Позитивни страни на Плана:

  • С обмена на информация между институциите, бизнесът ще бъде облекчен с отпадане на следните задължения: представяне на удостоверение за актуално съдебно състояние, регистрация по БУЛСТАТ, свидетелство за съдимост, удостоверение за първоначална данъчна регистрация, удостоверение за наличие или липса на задължения. Данните от тези документи ще се набавят от самите институции, което ще спести на бизнеса множество ходения по различни гишета и допълнителни разходи, а от друга страна ще облекчи и администрацията, тъй като обменът ще става по електронен път и ще се намали документооборът и бумащината;
  • Подаването на сведения по електронен път също е мярка, която приветстваме. Тя обхваща дейности като уведомления/заявления за договори, такси, лицензи, процедури за обявяване на несъстоятелност, концесии, искания за индивидуално административно обслужване, предоставяне на изискуеми списъци и графици, разрешителни, справки и други. Отново – обхванатите мерки улесняват бизнеса, спестяват време и средства, а освен това, премахват доста предпоставки за злоупотреба, както от страна на бизнеса, така и на администрацията;
  • Като цяло мерките ще доведат до по-малко издирване, получаване, ходене и носене на куп документи, които сега ще бъдат достъпни за ведомствата в една обща база данни, а много от излишните документи просто ще отпаднат. Бизнесът ще има възможност да се концентрира върху дейността си. Администрацията пък ще има възможност да се изчисти и подреди.

Проблемни страни на Плана:

  • Прави впечатление, че мерките обхващат някои доста конкретни области като: държавен горски фонд и Закон за горите, Закон за лова и опазване на дивеча, Закон за тютюна и тютюневите изделия, наредби за зърнопроизводители и зърнени храни, Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, и други. Интересно би било да се проследи какъв процент от цялото законодателство са тези конкретни нормативни актове и защо именно те са избрани за изменение. Много по-обхватен и по-практичен ефект биха имали едни по-комплексни мерки – такива, които засягат повече фирми, а не само отделни сектори от бизнес средата ни. Законът за обществени поръчки или Законът за административното обслужване на гражданите са пример за законодателство, което засяга многократно повече хора (в този ход на мисли, мерките са изцяло фокусирани върху бизнеса, като само индиректно се отнасят и към гражданите).
  • В Плана има заложени срокове за изпълнение на предложенията, най-скорошният от които е 30.06.2010 г. (има преминал срок на 31.03.2010 г. – може би се предполага, че мерките вече са в сила). Споменава се, че на всеки три месеца отговорните институции ще отчитат напредъка си по изпълнение на планираните мерки. Интересно е обаче е следното – в документа няма заложени санкции. Няма санкции за неспазени срокове. Няма санкции и за неспазване на мерките от страна на администрацията. Тази инициатива, похвална сама по себе си, допуска риск да бъде неефективна и да остане само пожелателна, с добри идеи само на хартия, ако не се въведе механизъм за гарантиране осъществяването на заложените мерки.

Намаляването на административната тежест с 20% до края на 2012 година е националната цел на България в рамките на инициативата на Европейската комисия. Близо година и осем месеца преди изтичане на срока имаме План за действие. Правителството и администрацията изразяват желание за съдействие. Дано до крайната дата, която сме си поставили, имаме и действие. 


Свързани публикации.