Относно статута на председателите на върховните съдилища и главния прокурор

На 14-ти юни министърът на правосъдието Данаил Кирилов представи предложения за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. По същество текстовете развиват процедура за разследване и временно отстраняване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор.

До настоящия момент липсват писмени мотиви към предложените текстове, но в публичното пространство министър Кирилов твърди, че предложените промени са в изпълнение на препоръките на Съвета на Европа и Европейската комисия.

Същевременно никъде и по никакъв начин няма отправена препоръка за процедура, в която да бъдат поставени под общ знаменател председателите на върховните съдилища и главният прокурор. Напротив, необходимостта от въвеждане на независим механизъм за разследване и търсене на наказателна отговорност в случай на престъпление, извършено от главния прокурор, е задължителна генерална мярка в изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Колеви срещу България” от 2009 г. В последния доклад на Комитета на министрите от март 2019 г. се отбелязва, че въпреки засиленото наблюдение на изпълнението на това решение, българското правителство вече десет години не е предложило конкретни мерки.

По този повод на 17-ти юни 10 организации, сред които и Институтът за пазарна икономика, представят становище, в което подробно излагат мотивите си защо предложените от министър Кирилов текстове се приближават до създаването на механизъм за натиск срещу председателите на двете върховни съдилища, като същевременно отново оставят фигурата на главния прокурор недосегаема.

Официално съобщение на Съвета на Европа от 18-и юни официално опровергава тезите, развивани от министър Кирилов. Оставаме на разположение за провеждане на широка публична дискусия, какъвто е призивът на министър Кирилов и на която той ще има възможност да представи своите аргументи предвид изложените позиции от 10-е НПО организации и Съвета на Европа.

Представяме на Вашето внимание двата текста, макар и сериозни като обем, които смятаме, че ще събудят интерес.

Екип на ИПИ.

 

| Официално съобщение на Комитета на министрите на Съвета на Европа |

| Становище |

 

 

 

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Върховенство на закона и икономически растеж“ (№ BG05SFOP001-3.003-0049), финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”  


Свързани публикации.