Отчитането на реформата

Отчитането на правителствените успехи по ограничаване на административнитепречки пред стопанската дейност бе и е едно от условия по заема от Световнатабанка, известен като „ПАЛ”. Иначе казано, срещу този отчет правителствотополучава пари, които след това избирателите ще връщат. Това е достатъчнооснование последните да знаят какво е постигнато в тази област. Но придобиванетона такова знание е доста трудно.

Източници
Най-подробната информация, в резюмиран вид и относително лесна за ползванеможе да бъде намерена на страницата на Агенцията за малки и средни предприятия(АМСП)[1]. Тя се основава на данните, получени от отделапо регистрация, лицензиране и контрол на министерството на икономиката исъщо е достъпна чрез Интернет[2].

Този отдел обаче предоставя информацията в по-неудобен за употреба вид.И двете страници са актуализирани за последен път преди четиринадесет месеца,през август 2003 г. От тогава една и съща информация, къде по-украсена,къде не чак толкова – но често със завишен рейтинг на успеха (например до75% облекчаване на режимите), пътува от доклад към доклад, до Световнатабанка, ЕС и инвеститори. Но без актуализиране на данните и без обяснениена методологията, по която се пресмята успеха.

Трябва да се отбележи, че по повод намаляването на регистрационните и разрешителнитережими правителството „осъвремени” регистъра на административните структурии актове (РАС) и съответната страница Интернет[3]. Министърът на държавната администрация в сътрудничествос АМСП страницата на РАС в Интернет.

Качество на информацията
Първоначалната идея на РАС изглежда бе да има нещо като под-страница (под-регистър)на нормативните актове въвеждащи административни режими, разпределени поадминистративни звена, както и да предоставя възможности за навигация следмножеството преплетени учреждения и отношения. Към днешна дата обаче РАСне работи като регистър на всички актове, а само на онези, които въвеждатразрешителни и пр. процедури. Т.е. благодарение на реформата на административнитережими за стопанската дейност се получи ограничаване и подмяна на първоначалниямандат на РАС.

РАС вече не съответства на името си и трябва да се разглежда като „регистърна режимите”. Но дори и като такъв не подпомага ориентацията.

Целият достъпен тук списък е 132 записа на режими на всички правителствениучреждения и всички общини. Явно този списък не е пълен, макар да ума указание,че това са „всички действащи режими”. Достъпът до отделните актове (режими)е или чрез техния списък, или чрез ключови думи, или (понякога) през именатана правителствените учреждения. Това ще рече:

1. че трябва предварително да знаете какво търсите;

2. че не може да търсите по тип дейност, ако се опитвате да работите вдадена област и да спазвате нормативните изисквания;

3. че дори и да искате, не може да си съставите обща картина на положениетов даден отрасъл или цялото стопанство.

Но нека се върнем страницата на АМСП. Според този източник броят на всичкирежими е 360 (към средата на август м.г.). Твърди се, че към този срок 168са определени за запазване, 117 са препоръчани за облекчаване, а 75 – заотмяна. Става ясно още, че от групата на 117-те 33 не са били облекчени,а от категорията на 75-те – 17 не са били отменени. Причини не са посочени.

Има отделена под-страница за напредъка на реформата по отделни министерства.Но тук категоризацията е друга: всички режими са разделени на две – „предложениза облекчаване или отмяна” и такива „в процес на облекчаване и отмяна”.Успехът е определен като 74 на сто. Ясно е обаче, че „процес” не означава„резултат”, т.е. дори и да се опитваш не можеш да разбереш дали процесъте стигнал до някакъв край. Очевидно и тази информация трябва да се възприемаcon grano salis.

Липса на прецизност
Подозрението, че реформата не върви, но се отчита като успешна, се подкрепяи от особености на обосноваването и отчитането на нейния „напредък”:

1. Базовата категоризация на административните режими, използвана в странитеот ОИСР и ЕС и деляща ги на „лицензионни и разрешителни” и „регистрационни”не е използвана за уеднаквяване на критериите за разграничаване на режимитеедин от друг и за групиране на различните по изказ, но идентични по значениеправни термини и административни процедури.

2. В същото време основният разграничителен белег – целесъобразността нарешението – остава централен в цялата система на административно регулиранена стопанската дейност. Очевидно е например, че 313 от 360-те на брой режимаса на основание целесъобразност.

3. Ако значението на фразата „отмяна на режим” е интуитивно ясно, за товакакво ще рече „облекчаване на режим” може да има различни тълкувания. Нямаинструкции или концепция, които да обясняват това, макар законът за облекчаванена административния контрол и административното регулиране да предполага,че „облекчаването” е преминаване от режим основан на целесъобразност (разрешение)към режим с регистрация или уведомление (отчетност, споделяне на информация).

4. Както бе посочено по-горе, целият напредък се състои в това, че някакъвпроцес е започнал.

5. Различните източници в Интернет се основават на различна категоризацияна режимите. Често се употребява наименованието „съгласувателен режим” ине е ясно какво е „действащ режим”. Липсата на методология и обяснение означава,че споделената информация не може да бъде проверена.

6. С изключение на страницата на АМСП нито един източник не споменава когаза последен път е осъвременена информацията, предоставяна от него.

–––––––––––

[1]Виж: http://www.asme.bg/bg/proc/regimes/default.htm.
[2]Виж: www.mi.government.bg
[3]Виж: http://www1.government.bg/ras/и http://www1.government.bg/ras/regimes/index.html

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.