Основното послание от доклада за проектобюджет 2018 на съдебната власт: Съществуваме и това е достатъчно за искане на повече пари

Тази седмица имаме възможност да научим малко повече за плановете за работа на съдебната система за 2018 г. покрай внесения проектобюджет. Качените на страницата на парламента документи[1] съдържат Доклад  за проектобюджета за 2018 година на съдебната власт, както и становището на финансовото министерство по него.

Преди да коментираме по същество предложения проект от ВСС, трябва да отбележим, че:

  • Проектът страда от изключително ниско ниво на същинска задълбоченост – в него няма индикатори за работата на системата, нито конкретни цели (например, намаляване на натовареността с даден процент, намаляване на времето за разглеждане и приключване по определени дела и т.н.); липсва конкретна обосновка за поисканите средства, а описанието на бюджетните програми са общи и едни и същи от последните доклади; на практика, докладът демонстрира липса на каквото и да е бюджетно програмиране и мислене;
  • Докладът е достъпен на трудно откриваемо място – в рубриката „Документи за пленарна зала” на страницата на Парламента и липсва на страницата на ВСС, т.е. вероятността дори и съсловието да го намери е близка до нула, т.е. заинтересованите страни на практика са лишени от достъп до него;
  • Отново има разминаване между изпълнителна и съдебна власт за размера на необходимите разходи за 2018 г. Това разминаване е по-малко в сравнение с минали години, но все още е значително като размер – ВСС иска с 38 млн. лв. повече, отколкото Министерство на финансите (МФ) счита за необходимо и с 64 млн. лв. повече в сравнение с гласувания за 2017 г. бюджет на съдебната власт.

 

Същински коментар

Проектът на ВСС предвижда за 2018 г.:

  • По приходите – 3 млн. лв. по-малко събрани съдебни такси, защото някои дела са освободени от такива и поради ниската от години събираемост, заради липса на съдействие от страна на НАП; 2,3 млн. повече приходи от глоби и неустойки; има и по-високи очаквания за приходите от конфискувани средства – с 800 хил. лв. повече се очакват.
  • По разходите – предвидено е увеличение на заплатите с почти 6%, както и нарастване на издръжката с около 17 млн.лв., поради прехвърлянето на сградите към съдебната власт. Капиталовите разходи също нарастват с над 23 млн. лв. Поискано е и увеличение на резерва за непредвидени нужди с една трета.

Общото увеличение на исканията на съдебната власт за финансиране от държавния бюджет е за над 64 млн. лв. за 2018 г. спрямо гласуваното за 2017 г. или общо увеличение от 17%.

 

Министерството на финансите, обаче, има друга визия за финансирането за идната година:

  • То счита, че съдебната система трябва да засили усилията си за събиране на глоби и санкции, като така повиши собствените си приходи, включително и чрез по-ефективно използване на собствените имоти, които могат да носят повече приходи от наеми
  • Увеличението на разходите за заплати и издръжка е по-ниско от поисканото от ВСС с над 14 млн., а исканията за капиталови разходи са орязани с над 23 млн. лв.
  • Резервът за непредвидени нужди е намален с една трета от поисканото и е предложен да остане на нивото от 2017 г. , а именно 600 000 лв.

 

Очаквания и неочаквания

Предстои да видим как ще бъде аргументирано поисканото увеличение на заседания на бюджетна комисия в НС, на което представител на ВСС трябва да представи проектобюджета за 2018 г. на съдебната власт.

Нашите очаквания са, че ще се постигне компромис за размера на капиталовите разходи като МФ „отпусне” около 5-6 млн. лв. повече от предложените от него 14,5 млн.лв., както и ще намали очакванията си за приходите от глоби с около 1 млн. лв. Възможно е и леко увеличение на разходите за заплати, но не в размера поискан от ВСС, а може би за около 10 млн.лв.

Това, което не очакваме е реален дебат за работата на съдебната власт по време на изслушването. Такъв нямаше при приключването на работата на предходния ВСС, нито при избирането на новите членове.

 


[1] Виж тук: ftp://193.109.55.85/31_10_2017


Свързани публикации.