Още един аргумент за частна пенсионна система: По-малко загуби за обществото

Word Format (Word Format)

 

 

 

Настоящата пенсионна система е от т.нар. разходопокривен тип, което означава, че сегашните работещи плащат осигуровки, с които се покриват пенсиите на сегашните пенсионери. Това е трансфер, т.е. парични средства, платени от една група на друга. Този трансфер налага разходи на обществото. Един такъв разход е породен от това, че средствата се събират принудителното, което носи на работещите неудовлетворение, защото голяма част от честно спечелените от тях пари отиват някъде другаде. Този разход трудно бихме могли да го изчислим, но той съществува.

Други разходи са така наречените видими разходи за обществото, които възникват от това, че ползите за облагодетелстваните от трансферите са по-малки от разходите за тези, които плащат осигуровките. Тези нетни разходи са породени от изкривяванията, които трансферите пораждат в пазарите – например осигуровките представляват клин между това, което плаща работодателят и това, което получава работникът. В момента този клин е около 41% (на база на средната работна заплата в момента), което значително намалява стимулите за работа и количеството труд. Част от разходите за пенсии се финансират от други данъци, които също пораждат подобни изкривявания. Изчисляването на тези разходи не е лесно, но може да се приложи правилото, което Робърт Хан и Джон Хърд приемат за най-приемливо при изчисление на загубите от трансфери (Robert W. Hahn and John A. Hird, "The Costs and Benefits of Regulation: Review and Synthesis," Yale Journal on Regulation 8, 1990). Това правило е 3:1, т.е. всеки 3 лева трансфер пораждат 1 лев загуба заради неефективност. Като се има предвид, че разходите за пенсии са 3,121 милиарда лева, то загубите са 1,04 милиарда лева годишно.

Частната капиталонатрупваща система премахва огромната част от тези разходи за обществото, тъй като задължителната осигуровка, ако съществува такава, ще е много по-ниска /около 8% в сравнение с 29% сега/. Освен това средствата от тази задължителна осигуровка ще се натрупват по лична пенсионна сметка, т.е. няма да има елемент на трансфер, а по-скоро това ще е спестяване, от което ще се възползва човекът, който е направил вноските.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.