Още добри новини за домакинските бюджети

Данните за доходите на домакинствата през първото тримесечие на 2018 г., публикувани тази седмица от НСИ, продължават да са повод за оптимизъм. Също както през предишната година, бурният икономически подем и рекордните постижения на пазара на труда се отразяват благотворно на домакинските бюджети.

Спрямо първото тримесечие на 2017 г. общият доход на лице от домакинство е нараснал с 9,8% до 1407 лева. Структурата на дохода у нас продължава да се изменя – относителният дял на доходите от работна заплата е достигнал 56,3% спрямо 55,5% през същия период миналата година, а делът на доходите от самостоятелна заетост е нараснал от 5,6% през първото тримесечие миналата година на 6,7% сега. Ръстът в тези две категории е най-вече за сметка на доходите от пенсии, чиито относителен дял в структурата на доходите намалява с два пункта, както и за сметка на доходите от социални обезщетения и помощи.

В номинално изражение най-бързият ръст се наблюдава при доходите от самостоятелна заетост – 30,9% за година, следван от доходите от работна заплата, които са нараснали с 11,5%. По-скромен е ръстът на доходите от пенсии (2,1%) и социални плащания (1,9%), но като цяло няма вид доход, при който да се наблюдава спад. Основна причина за ръста от заплати е оживлението на пазара на труда и силната конкуренция за работници, която тласка нагоре равнищата на заплатите. Трябва да отбележим обаче, че въпреки забележителния номинален ръст на доходите от самостоятелна заетост, относителният им дял е бил чувствително по-висок в предишни години, което навежда на мисълта за преминаване на част от самонаетите към редиците на наетите (което би могло да  се дължи отчасти и на изсветляване на икономиката).

Разходите на домакинствата през първото тримесечие от своя страна също следват дългосрочните тенденции от последните няколко години. Относителната им структура не се е изменила значително спрямо първото тримесечие на 2017 г., като ръст от по около един пункт има при разходите за данъци и осигуровки (до 14,1%) и при тези за транспорт и съобщения (до 11,9%). Причината за ръста на разходите за данъци и осигуровки трябва да се търси най-вече в повишената осигурителна вноска за пенсия с още 1 пункт от началото на 2018 г. Най-чувствително намалява делът на разходите за жилището, а стоките от първа необходимост на практика не се изменят. Измененията в структурата на разходите са резултат най-вече на общото подобрение на благосъстоянието и ръста на доходите, съчетано с повишението на осигурителната тежест.

Любопитна е и динамиката на потреблението на основните групи хранителни стоки. Само за година потреблението на зеленчуци е нараснало с 2 килограма до 11,2. За През същия период потреблението на месо пък се е увеличило с килограм до 8,4 килограма. Повишеното потребление на месо и зеленчуци обикновено се разглежда като симптом за подобрен стандарт на живот и би могло да се отдаде на цялостното повишение на заетостта и доходите. подобрения

Като цяло, първото тримесечие на 2018 г. носи добри новини за бюджетите на домакинствата. Повишаването на благосъстоянието е видимо както в ръста на доходите от работна заплата и самостоятелна заетост, така и в структурата на разходите.


Свързани публикации.