Обществените поръчки: неразрешеният проблем за правителството

Неприятни новини трябваше да чуе правителството на заседанието си в сряда от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). В представения отчет за дейността на агенцията през 2010 г., констатациите й по отношение на обществените поръчки са повече от стряскащи. В над половината (58%) от проведените обществени поръчки през миналата година са установени нарушения и това, оказва се, не е прецедент. Подобни значителни нарушения са отчетени и в предходните години, но изглежда правителството не е особено притеснено от този факт. Както личи и от публикуваната стенограма, докладът на АДФИ не е провокирал никаква дискусия и обсъждания в Министерски съвет, а е приет съвсем протоколно.

Както ясно е записано в доклада на АДФИ „областта на обществените поръчки продължава да бъде рискова”. Дори и в сравнително малкия брой извършени инспекции през годината (368 от общо 1073) са открити сериозни злоупотреби. Ето съвсем накратко и някои от останалите констатации и изводи на доклада по отношение на обществените поръчки:

– За 2010 г. са установени 2 250 нарушения при 807 обществени поръчки на стойност 1,2 млрд. лв. В общините са установени 1 392 нарушения при 440 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 555 млн. лв. В министерствата са установени 193 нарушения при 105 процедури на стойност 346 млн. лв.;

– Установени са 206 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 72 млн. лв. при наличие на основания за това. Най-много непроведени процедури са установени в общини (118 случая) и в търговски дружества с държавно участие в капитала (42 случая);

– Най-голям брой на непроведени процедури при наличие на основание за това са установени в София, Пловдив и Бургас.

Въвеждането на ефективни, бързи и прозрачни процедури за обществени поръчки, както и санкции за злоупотреби очевидно не търпят отлагане, ако искаме да се промени ситуацията. Прозрачността е един от най-ефективните възпиращи механизми за корупцията в обществените поръчки. Прозрачните процедури ще позволят на заинтересованите страни да упражняват контрол на държавните служители и изпълнители. Въвеждането и използването на електронна система за обществени поръчки също може да помогне за разширяване на прозрачността и за предотвратяване на корупцията.


Свързани публикации.