Няколко начина за спестяване на данъци

 

Въпреки някои намаления на облагането на доходите през последните години, данъчно-осигурителната тежест в България остава висока. Относително най-ниско се облагат хората с ниски доходи – от 33 до 40% от сумата, която са изработили, отива за държавата чрез преки данъци /виж графика 1/. С по-висока тежест се облагат хората с най-високи доходи. С още по-висока тежест бива облагана средната класа – комбинираната ставка по данъците и осигуровките за тях е около 45%.

 

Графика 1: Данъчно-осигурителна тежест – в момента и при плосък данък

Източник: изчисления на автора; Забележка: Данъчно-осигурителната тежест е изчислена като отношение между платените данъци и осигуровки и разходите за труд на работодателите.

 

Очевидно съществуват значителни различия в облагането на различните групи данъкоплатци. Общото между всички тях е, че всички плащат високи данъци и биха били облагодетелствани от намаление на данъчната и осигурителната тежест. Така например при въвеждане на ставка от 10 процента за данъка върху доходите и осигуровките всички данъкоплатци ще плащат поне два пъти по-ниски данъци. Докато, обаче, облагането на доходите се намали, е възможно прилагането на някои /законни/ начини за намаление на данъчната тежест.

Начини за спестяване на данъци

  • Законови данъчни облекчения

Не се облагат внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход, както и с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ и рента“ и застраховки „Живот“, свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход. Допълнителни данъчни облекчения се използват при дарения за образователни, благотворителни, религиозни, културни и други подобни организации, както и за дарения за държавния “Фонд за лечение на деца”.

  • Тримесечни премии

Да разгледаме ситуация, в която един служител получава месечна брутна заплата от 1300 лева. Брутната му заплата за годината е 15600 лева, разходът за труд на работодателя (заплата + осигуровки) е 20296 лева, а нетният годишен доход на този служител е 10902 лева. С 1300 лева месечна заплата доходът на този служител се облага изцяло с осигуровки и данък. При осигуровките, обаче, съществува максимален доход, който се облага и той е 1300 лева месечно през 2005 година. Това може да се използва за намаление на общото облагане.

Нека разгледаме друг начин на заплащане на споменатия от нас служител – той получава 300 лева месечна заплата и 3000 лева премия в края на всяко тримесечие. Като цяло брутната му годишна заплата остава същата – 15600 лева. Платените на държавата данъци и осигуровки, обаче, са по-малко, защото в края на всяко тримесечие служителят има месечен доход от 3300 лева, от който само първите 1300 лева се облагат с осигуровки и данък, а останалите 2000 лева се облагат само с данък.

Резултатите от тази възможност за оптимизация са показани в таблица 3. Забелязваме, че се спестяват над 3000 лева. Как работодателят и работникът ще си поделят това спестяване зависи от конкретна договорка между тях. Допълнителни спестявания могат да се реализират чрез по-рядко плащане на премиите – на 6 месеца или веднъж годишно.

 

Таблица 1: Оптимизиране чрез тримесечни премии

лв.

Настоящо състояние

Оптимизация

Спестяване

Начин на изплащане

1300 лв. месечна заплата

300 лв. месечно

+ тримесечни премии от 3000 лв.

 

Разход за труд на работодателя /годишно/

20295

17887

2408

Брутна заплата /годишно/

15600

15600

0

Нетен доход /годишно/

10902

11668

766

 

  • Пререгистрация на ЕТ в ЕООД

Едноличните търговци /ЕТ/ се облагат като физически лица – с осигуровки и данък върху доходите. Едноличните дружества с ограничена отговорност, ЕООД, се облагат с данък върху печалбата и данък върху дивидента /ако се разпределя печалбата/. Значителното намаление на данъка върху печалбата през последните години и рязкото намаление на данъка върху дивидентите през 2005 година правят възможно данъчно спестяване чрез пререгистрация в ЕООД.

Нека разгледаме едноличен търговец с 2000 лева месечен облагаем доход. Годишният му облагаем доход е 24 хиляди лева, а след плащане на данъци и осигуровки му остават чисто 14630 лева разполагаем доход. Ако разгледаме ситуация, при която този едноличен търговец се регистрира като ЕООД, получава месечна брутна заплата от 230 лева (300 лева месечен разход за труд) и остатъкът получава като разпределена печалба, върху която се плащат данък върху печалбата от 15% и данък върху дивидентите от 7%. В този случай разполагаемият годишен доход е 18394 лева, с над 3700 лева по-висок от ситуацията с ЕТ. Следователно в нашия пример е по-изгодно да се използва ЕООД, отколкото ЕТ.

 

Таблица 2: Оптимизиране чрез пререгистрация на ЕТ в ЕООД

лв.

ЕТ

ЕООД

Спестяване

Облагаем доход /годишно/

20000

20000

0

Нетен доход /годишно/

14630

18394

3763

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.