Новоопределение на Комисията на Европейските общности

На страницата на Агенцията за малки и средни предприятия е поместенапрепоръката на Комисията на Европейския съюз за промяна в определениетона понятието малки и средни предприятия (виж тук).

Това определение ще влезе в сила от 1 януари 2005 г. От една страна,определението въвежда по-високи прагови стойности за критериите обороти общо балансово число при квалифициране на предприятията като малкии средни. От друга страна, се планира нова дефиниция на понятието“микропредприятие”, като всъщност се разбива категорията “малки предприятия”на подкатегории.

Според чл. 2 на Приложението към Препоръката (от проектодирективата),картината ще изглежда по следния начин. Всички предприятия с под 250души персонал и по-малко от 50 милиона Евро годишен оборот и/или 43милиона Евро балансово число са малки и средни предприятия.

Микропредприятия са онези, които са с персонал до 10 души и иматгодишен оборот и/или общо балансово число по-малко от 2 милиона Евро.Други малки са предприятията с персонал до 50 лица и годишен обороти/или годишно общо балансово число, което е под 10 милиона Евро.

За България и за други страни, присъединяващи се към Европейскиясъюз тази промяна не би трябвало да има особен смисъл. И така над98% от предприятията от тези страни и по сега действащата и по новатадиректива ще бъдат малки и средни.
Проблемът на комисията се състои в това, че от една страна, законодателствотона Европейския съюз забранява разпореждането с държавни помощи, коетоизкривява пазарната среда, цените и достъпа до капитали, но, от другастрана, непрекъснато финансира програми, които позволяват – наистиначрез посредници – да изкривяват цените и другите пазарни отношения.

За да обоснове новото определение, комисията използва шестнадесетаргумента без да се спира на същността на проблема.
За България новата ситуация се състои в това, че няма нова ситуация.

 

 


Свързани публикации.