Новини от бюджетната комисия: промени в Данъчно-процесуалния кодекс

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На вчерашното си заседание комисията по бюджет и финанси продължи да разглежда някои спорни моменти от Закона за изменение и допълнение на ДПК. На заседанието присъстваха и представители на Главна Данъчна Дирекция (ГДД), Сметната палата и Министерството на финансите.

1/ Много спорове предизвика предложението за даване право на данъчната администрация да отказва данъчен кредит, ако по веригата на ценообразуване определени доставчици са включили в цената повече от 25% допълнителна стойност. Според експертите на ГДД това е предохранителна мярка, която ще ограничи случаите на източване на ДДС. Някои от депутатите изказаха мнение, че при всички положения добавянето на стойност повече от 25% към цената на стоката от даден пазарен участник е „сигнал за съмнителна операция“.

Приемането на това предложение би било сериозно потъпкване на един от основните пазарни принципи – правото на свободно ценообразуване. Освен това подобна мярка би имала ограничителен ефект за пазарните субекти, на които се „дава право да създават допълнителна стойност до 25%“. След дълго обсъждане и при паритетно съотношение на гласувалите „за и против“ това предложение не бе прието.

2/ Съдия Маруся Димитрова от Софийския градски съд внесе предложение (от името на колегията, разглеждаща данъчни дела) за изменение на ДПК. В досега действащата практика, ако при разглеждането на данъчно-ревизионен акт съда установи съществени процесуални нарушения го обявява за нищожен и назначава вещи лица, които да определят новото данъчно задължение. Според г-жа Димитрова съдът не разполага с необходимите експерти и компетентност да определя данъчни задължения и затова предлага в такива случаи процедурата да се връща обратно в данъчното подразделение, което да отстрани неточностите и ако е необходимо да започне нова процедура по съставянето на данъчно-ревизионен акт. Експертите на ГДД изразиха несъгласие с предложената промяна, защото според тях по този начин ще се оскъпи целият процес, ако съответните данъчни служби трябва да определят задълженията на дадено лице отново. В крайна сметка се взе решение това предложение да бъде разгледано в работната група, като се търси компромис между исканията на страните.

3/ Работната група към комисията внесе предложение за изменение на закона за движение по пътищата, според която „мобилни групи“ вече ще могат да извършват проверки на митнически пратки не само, както е досега на митническите пунктове, но и във вътрешността на страната. Основен аргумент за това предложение е, че по този начин ще се постигне по-висока ефективност на разследващите органи. Комисията взе решение да покани министърът на вътрешните работи – Петканов за мнение преди да гласува предложението.

Дали обаче по този начин не се създават условия за пренасяне на корупцията от митниците във вътрешността на страната? Защо се смята, че увеличаването на броя на проверките е гаранция за залавяне на повече нарушители?

4/ Взето бе решение за съставяне на комисия от шест члена (по един представител от парламентарно представените политически сили и двама експерт счетоводители), която да одитира отчетите на Сметната палата. Предвижда се членовете на комисията да бъдат избирани в началото на всяка година с мандат до 30 юни на текущата година когато следва да представят доклад пред парламента. Съставът на комисията ще бъде представен най-вероятно днес за одобряване пред парламента.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.