Новини от бюджетната комисия: промени в Данъчно-процесуалния кодекс

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На заседанието си в четвъртък комисията по бюджет и финанси продължи с обсъждането на Закона за изменение и допълнение на ДПК. Комисията реши да предложи промените в закона за второ четене в парламента още през следващата седмица. На заседанието присъстваха представители на Главна данъчна дирекция (ГДД) и на министерствата на земеделието и финансите.

1/ Комисията отхвърли предложението от колегията на Софийски градски съд за изменение на ДПК. Както Ви информирахме в предишния брой, в досега действащата практика, когато при разглеждането на данъчно-ревизионен акт съдът установи съществени процесуални нарушения, актът се обявява за нищожен и съдът назначава вещи лица, които да определят новото данъчно задължение. Според съдебната колегия, занимаваща се с данъчни дела, съдът не разполага с необходимата компетентност да определя данъчни задължения и затова предлага в такива случаи процедурата да се връща обратно в данъчното подразделение. Основен аргумент за неприемане на това предложение бе, че „то всъщност такива случаи в практиката няма“. Възниква обаче въпросът защо представителите на съда са си направили труда да подготвят подписка и да присъстват на предишното заседание на бюджетната комисия. Очевидно такива случаи се срещат в практиката и за в бъдеще ще продължат да бъдат решавани от съда, въпреки че действително съдебната власт няма необходимите експерти и компетентност за това.

2/ Много спорове предизвика предложението данъчните органи да могат да отнемат правото да се упражнява определена дейност за срок от един месец, независимо от предвидените в други данъчни закони санкции, ако данъчния субект „не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба“. Казано по друг начин, неиздаването на един фискален бон може да бъде повод за затварянето на даден търговски обект за един месец. Дали обаче по този начин не се увеличават възможностите за лично усмотрение в действията на данъчната администрация, която може да наложи тази санкция, но може и да не я наложи? Един от експертите на комисията – Савов – предложи да се стига до затварянето на даден обект само при повторно нарушение. Действително би било по-логично правото за упражняване на дейност да се отнема за определен срок при констатирани системни нарушения, като е необходимо много точно да се дефинират тези случаи, за да се ограничи елемента на целесъобразност в действията на администрацията. Въпросът бе върнат за допълнително обсъждане в работната група.

3/ Комисията гласува субсидиите от фонд „Тютюн“ за производителите да бъдат освободени от ДДС. Предложението бе прието с аргументите, че става въпрос за премия, която се изплаща от държавата независимо от производството и реализацията на тютюна, поради което няма основание за облагане с ДДС.

Съвсем отделен въпрос обаче е какви са основанията при решава за кои производители и сектори държавата да отпуска субсидии. Подпомагането на определени производители от страна на държавата винаги е за сметка на всички останали, а следвайки икономическата логика може да се каже, че процесът на преразпределение води до отклонение на използването на ресурсите от най ефективната им употреба (повече).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.