Новиидеи за осигуровките

 

Тези дни КНСБ обяви идеи за повишаване доходите на работещите. Според синдикатадоходът под 165 лева трябва да е необлагаем с осигуровки, като необлагаемза тях е доход, върху който осигуровките се плащат от работодателя. В допълнение,КНСБ предлага една десета от осигуровките да се поеме от държавата и потози начин да се намали тежестта за работниците и служителите. В същотовреме управителят на Националния осигурителен институт Йордан Христосковпредложи да се намалят с 40% осигуровките на работниците и работодателитеза сметка на въвеждане на 40% осигурителна вноска, внасяна от държавата.

Идеята на КНСБ за прехвърляне на цялата осигурителна тежест върху работодателяза доходи до 165 лева няма по никакъв начин да увеличи доходите на съответнитехора. Това е така, тъй като чрез прехвърляне на осигурителна тежест от работникакъм работодателя не се променя общата осигурителна тежест върху труда насъответния човек. Единственото, което може да се получи, е работодателятда поеме плащането на определена сума по-високи осигуровки и да намали съссъщата сума заплатата на работника. В крайна сметка работникът няма да получипо-висока заплата.

Разходът, който работодателят е готов да направи за един работник, зависиот производителността на труда на работника. След това този разход се облагас осигуровки и данъци и в крайна сметка се получава нетното възнаграждениена работника. За да се увеличи нетното възнаграждение на работника е необходимода се увеличи неговата производителност или да се намали данъчно-осигурителнотобреме. Нито едно от двете неща не се постига от предложението за прехвърлянена цялата осигурителна тежест върху работодателя за доходи до 165 лева.Следователно няма причина да се очаква, че резултатът от него ще е увеличениена доходите.

Второто предложение на КНСБ, обаче, предвижда една десета от осигурителнататежест, която сега се плаща от работника и работодателя, да се поеме отдържавата. Това предложение намалява ефективната осигурителна тежест върхутруда и би могло да увеличи доходите на работещите. Разбира се, една десетанамаление на осигурителната тежест представлява 4 процентни пункта намаление/от 42% на 38%/, което не е достатъчно голямо, за да има силно осезаем резултат,но все пак е по-добре от нищо.

Най-интересно е предложението на управителя на НОИ Йордан Христосков. Тойпредлага държавата да поеме 40% от осигурителната тежест /не става яснодали се говори за общата осигурителна тежест или само за фонд пенсии/ исъс същия размер да се намали тежестта, поемана от работници и работодатели.Ако приемем, че става въпрос за общата осигурителна тежест, то предложениетона господин Христосков означава намаление на осигуровките върху труда отоколо 42% до около 25%. По същество това предложение е подобно на предложениетона КНСБ държавата да поеме 10% от вноската, но е 4 пъти по-щедро. Съответното би могло да има по-силен ефект върху разполагаемите доходи на работещите.

Важен е въпросът с финансирането на едно такова намаление. Ако се намалятосигуровките и това се постигне чрез увеличение на друг данък, начинаниетое по-скоро ненужно. Ако, обаче, намалението на осигуровките се финансирачрез спестяване на неефективни разходи в бюджета, чрез приватизация илиизползване на излишъците, то тогава ефектът би бил силно положителен. Разполагаемитедоходи на работещите ще се увеличат (с около 15%), както и нетните доходина компаниите, ще се увеличат стимулите за труд и предприемачество, ще намалеесивата икономика и ще се ускори икономическото развитие.

Въпреки че предложението на господин Христосков е значително по-голямоот това на КНСБ, то също не е достатъчно голямо и не използва всички възможностина консолидирания бюджет. Според изчисленията на Института за пазарна икономикае възможно осигуровките да се намалят от около 42% до около 10% от брутниядоход. Това би освободило значителни средства и би увеличило разполагаемитедоходи на работещите с около една трета и би увеличило значително стимулитеза труд, спестяване и предприемачество.

В дългосрочен план, обаче, намалението на осигуровките не е достатъчно,за да се постигне устойчивост на пенсионната система. За тази цел е задължителнода се увеличи делът на частното пенсионно осигуряване от сегашните 3% дооколо 8% от брутната заплата. По този начин работещите ще натрупат значителнисредства по личните си пенсионни сметки, които ще се инвестират и носятдоходност и по този начин ще си осигурят по-висока пенсия при пенсиониране.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.