Нови възможности за застраховане за сметка на държавата

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На редовното си заседание в сряда депутатите от Комисията по икономическа политика приеха на първо четене промени в Закона за експортното застраховане. Същината на промените се изразява в разширяване на възможностите за застраховане за сметка на държавата. Това става чрез разширяване на обхвата на дейностите, които могат да се застраховат по реда на закона. Досега за сметка на държавата се застраховаха кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с износ на български стоки и услуги. Новите дейности, които ще могат да се застраховат по този ред след приемането на закона са производство на стоки за износ и български инвестиции в чужбина. Държавата принципно ще подкрепя застраховането срещу „непазарни рискове“. Допуска се обаче застраховане за сметка на държавата и срещу „пазарен риск“ (краткосрочен търговски риск, при който контрагент е частноправен субект от страните извън ОИСР), при условие, че други застрахователи не желаят да покрият риска и „при наличие на съществен интерес за националната икономика“.

Коментар:1/ За основни цели на Закона за експортното застраховане са обявени повишаването на конкурентноспособността на износа на български стоки и услуги на международните пазари и развитие на експортния потенциал на страната. Разбираем е стремежа на държавата да води политика (включително чрез експортното застраховане), насочена към „повишаване на конкурентноспособността“ и „развитие на експортния потенциал на страната“. В българското общество и експертните среди все още битува нагласата, че държавата трябва да се грижи за бизнеса на частните фирми и да ги прави по-конкурентноспособни. Отправната точка за тази нагласа вероятно е тезата, че на частното предприемачество и пазара изобщо, не може да се има доверие и държавата трябва да има механизми за намеса, за да ги поощрява и стимулира, когато те не са достатъчно ефективни. Изследване на ИПИ показва, че голяма част от българските компании също разчитат на активната намеса на държавата в отношенията на пазара. Близо 70% смятат, че държавата трябва да защитава „стратегически“ индустрии чрез преференции, привилегии и субсидии (повече).

2/ Възможно е застраховането за сметка на държавата да стимулира бизнеса на определен кръг лица (износители). Не е много ясно защо покриването на рисковете на една група трябва да става за сметка на всички данъкоплатци. Оправданието, че така става в Европейския съюз всъщност доказва, че третирането на държавните разходи като панацея за всякакъв вид икономическа неефективност е повсеместно. Ясно е обаче, че за ползата, която държавната застраховка носи на износителя, трябва да плати някой друг. Затова много внимателно трябва да се държи сметка не само за тези, които имат директна полза от съответния правителствен проект, но и за тези, които индиректно са засегнати от него, като са принудени да го субсидират.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.