Нови идеи за здравно осигуряване при стари практики на НЗОК

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Тази седмица парламентарният информационен център разпространи текста на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от народните представители Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница и Димитър Игнатов. Поради относително специфичната материя е трудно да се оцени в пълнота цялостния ефект от предложенията върху средата за правене на бизнес.

Повечето предложения навярно ще увеличат свободата на оказване на медицински услуги, заплатени от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). Особено положителни изглеждат законовата забрана да се въвеждат изисквания за долна и горна граница на записани осигурени лица при общопрактикуващите лекари, ограничения в избора на лечебно заведение, работещо по договор с РЗОК, допълнителни изисквания за аптеки, търговци на едро и производители на лекарства извън предвидените в ЗЛАХМ и ограничения в обема и разпределения на извършваните дейности между лечебните заведения. Ако се приложат според замисъла на вносителите, вероятно те ще увеличат конкуренцията между лекарите и аптекарите, а оттам – повече качество и количество услуги срещу задължителните вноски, които осигурените плащат.

Не може да не отбележим обаче натрупването на намерения за повече държавна намеса и повече задължения за гражданите. Едно от израженията на това е проектът за копиране на модела на пенсионно осигуряване с три стълба, за което вече писахме (виж: http://www.ime-bg.org/pr_bg/60-2.htm). Явно не е достатъчно лошите последици от предходни грешки да станат очевадни, за да се смени безграничното уповаване на държавната намеса и преразпределение на доход.

Поведението на НЗОК, изразено в правилата за ползване на здравни услуги, постигат нежелани, но лесно предвидими резултати. Високите лични разходи за съобразяване с бюрократичната процедура, изразени в безобразните опашки и безкрайното попълване на множество формуляри при всяка стъпка, всъщност позволяват единствено на хората с много свободно време да се възползват от услугите, платени чрез задължителните осигуровки. А това са предимно пенсионерите и безработните. Хората, които работят, добавят стойност и увеличават благосъстоянието, и на всичкото отгоре плащат най-много на касата, не могат да си позволят толкова значима загуба на време, и съответно се отказват от „безплатната“ услуга.

Наскоро НЗОК въведе множество контролни мерки (виж повече) . Сега, отново копирайки опита на НОИ (които започнаха разпращане на писма на осигурените за да ги информират за това колко са плащали), касата праща информация на всеки индивидуален потребител на лекарства писмо с данни за платените от касата лекарства. Фактът, че касата събира и разпространява данни за вида на предписаните лекарства, е тотално нарушаване на неприкосновеността на личността, и не възнамеряваме да го коментираме. Но тези действия имат измерим ефект върху разходите на касата. Тенденцията е за увеличаване на разходите за администрация, контрол и наблюдение; в някакъв смисъл плащаме вноски, за да може НЗОК да ни праща писма и да събира бази от данни.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.