Ново в Икономическата библиотека (20-24 юни 2011)

Българската Сметна палата: Щрихи от нейната история

Митко Божков

„Звезди”, 2010

„В „Българската сметна палата. Щрихи от нейната история“ с журналистически поглед (друг поглед засега няма!) се проследяват дискусиите по приемането на законите за Сметната палата от 1880 г. до наши дни (разбира се, без последния от края на 2010 г., защото ръкописът на „съчинението“ вече бе предаден за печат до края на ноември), разказва се за интересни случки и събития, за нейни ръководители и служители, за засегнати от решенията й. Накратко – от книгата бликат пъстри струи от миналото и настоящето й. В нея най-важни са докуменираните събития, събраната фактология. Всичко това в повечето случаи излъчва самооценки, които си правят нейните „герои“, самооценки, чрез които се извайва обликът на времето, на преживяваните години. А дали намерението на автора тази върховна независима контролна институция да бъде представена колкото се може по-разбираемо и по-достъпно за възприемане от неспециалиста е осъществено? Отговор на въпроса могат да дадат най-вече читателите.” –  в. „Дума”, 03.01.2011 г.

http://library.ime.bg/bylgarskata-smetna-palata-shtrihi-ot-neinata-istoriya/

 

Проблеми на стопанската история на България 

Авторски колектив

Университетско издателство „Стопанство“ – УНСС, 1996

Сборникът съдържа проблеми, които са застъпени в лекционния курс на преподаватели от катедра „История” при (УНСС) – София. Темите, засягащи стопанската история, се изучават от студентите от повечето специалности.
Разработените проблеми засягат икономическото развитие на България в отделни периоди и стопанската политика на някои правителства. В хода на изложението всички автори правят преоценка на редица проблеми (доколкото позволяват най-съвременните изследвания, вижданията и позициите на авторите), доскоро обременявани или анализирани и оценявани през призмата на задължителни идеологеми.

http://library.ime.bg/problemi-na-stopanskata-istoriya-na-bylgariya/

 

 Икономическите алтернативи

Светла Тошкова

„Тракия-М“, 1999

„Предлагам на вниманието на читателите тази книга с надеждата да провокирам размисъл и нагласа към разбирането, че нашето съвремие е само една мозайка, една авангардна комбинация на натрупванията и постиженията в дългата история на човешката цивилизация, в контекста на която трябва да търсим опора на нашите съвременни икономически решения.

Изследването може да се раздели условно на две части като първата част обхваща теориите и школите в икономическата мисъл до 70-те години на XIX век, а втората е посветена на развитието на съвременната икономическа теория на ХХ век.”

http://library.ime.bg/ikonomicheskite-alternativi/

 

Управление – теория и практика

Маргарита Харизанова, Марияна Кузманова,

Матилда Александрова-Бошнакова, Надя Миронова-Ангелова

Рекламна агенция НЕДА, 2002

Модерното управление на организациите е свързано с нови подходи, методи и тактики, подчинени на информационните технологии и най-пълното използване на човешкия потенциал. Акцентът в управленския процес е поставен върху разработването на адекватни стратегии и политики в организацията, децентрализация на структурите, формирането на екипи, прилагането на гъвкави програми за мотивиране на персонала, използването на съвременни средства за преодоляване на съпротивата срещу промените и ангажирането на хората към ценностите, подчинени на организационната култура.

http://library.ime.bg/upravlenie-teoriya-i-praktika/

 

Въведение в маркетинга

Авторски колектив

Университетско издателство „Стопанство“ – УНСС, 1999

Авторският колектив в състав: Свободка Класова, Пенчо Иванов, лиляна Станкович, Лидия Станкова, Галина Младенова, Велина Балева, Найден Найденов, Лиляна Василева, Боян Дуранкев и Ангел Геров, въвеждат читателя в света на маркетинга. В този труд е дадена обща характеристика на маркетинга, въведени са основните понятия, проследена е еволюцията на маркетинга, разграничени са функциите и изпълнителите, изследвана е маркетинговата информационна система.

http://library.ime.bg/vyvedenie-v-marketinga/

 

Човешкият капитал

Атанас Казаков

Университетско издателство „Стопанство“ – УНСС, 2001

Човешкият капитал е главна съставна част от съвкупния капитал на нацията и следва да се използва като основен двигател за просперитета на българското общество. В ерата на човешкия капитал без адекватна икономическа теория и приложни икономически изследвания не могат да се обосноват и да се намерят съответните практически решения за най-важните съвременни проблеми и противоречия на икономическото развитие. За информационните икономики, основани на знанието, науката и високите технологии, това обстоятелство е от особена важност в глобален, регионален и национален план, в т.ч. и за икономиката на България.

http://library.ime.bg/choveshkiyat-kapital/

 

Технология на творческото мислене

Иванка Съйкова и Светлана Съйкова

Издателство: Авторите, 1999

Книгата е предназначена за всички, които желаят да повишават собствените си умения за плодотворно новаторско мислене и поведение: ръководни и изпълнителски кадри от икономиката и другите социални сфери; специалисти от различни области на науката и живота – икономисти, социолози, политици, инженери, лекари, преподаватели, ученици, студенти и други.

http://library.ime.bg/tehnologiya-na-tvorcheskoto-mislene/ 

 

Принципи на невро-лингвистичното програмиране

Джоузеф О’Конър и Ян Макдермът

ЛаковПРЕС, 2000

Невро-лингвистичното програмиране (НЛП) е психологията на съвършенството. Основава се на практическите умения, които всеки специалист използва при общуване, за да успее да постигне максимални резултати. Тези умения са безценни при развитието ни в личен и професионален план.


Настоящият въвеждащ наръчник обяснява: същността на НЛП; начина на използването му във вашия личен, духовен и професионален живот; начините, по които разбираме езика на тялото; начините за постигане на съвършенството във всяко наше действие.

http://library.ime.bg/principi-na-nevro-lingvistichnoto-programirane/

  

Печелившото ценообразуване или ценообразуване водещо до печалба

Грегъри Люис

ИК „Кабри“, 2004

Разумната политика за ценообразуване е важна за функционирането на печалба на всеки бизнес. Опасностите от надценяването на търсенето на даден продукт или услуга, както и на цената, която хората са склонни да платят за него, са разгледани на един разбираем език. В детайли е обяснен балансът от фактори, които са включени при ценообразуването, като се предполага че читателят има малко знания.

Тази книга ще помогне на собствениците на фирми, мениджърите и студентите да развият финансовите си и мениджърски умения, или да ги подобрят, колкото е необходимо.

http://library.ime.bg/pechelivshoto-cenoobrazuvane-ili-cenoobrazuvane-vodeshto-do-pechalba/ 

 

Финансова математика

Второ преработено и допълнено издание

Йорданка Йовкова и Бисер Петков

„Нова звезда“, 2001 

Структурата и съдържанието на книгата са пригодени за ползване като учебник от студентите, изучаващи тази или близки до нея дисциплини, а също така и от специалисти, работещи в държавни, частни и кооперативни организации и финансови институции, чиято работа е свързана с финансови анализи, прогнози и решения, изискващи точни финансови изчисления. http://library.ime.bg/finansova-matematika/

 

Счетоводен анализ по съкратената себестойност и  съкратената счетоводна печалба

Практическо ръководство

Трифон Трифонов

ИК „Сиела“, 2000

Практическото помагало „Счетоводен анализ по метода на съкратената себестойност и метода на съкратената счетоводна печалба“ има за цел да подпомогне овладяването на материала по дисциплината „Управленско счетоводство, I част“. Неговото съдържание е изградено съобразно учебната програма на тази дисциплина, изучавана в процеса на висшето икономическо образование.

Дисциплината „Управленско счетоводство“, макар и отдавна утвърдена в световната счетоводна теория и практика, е все още нова за българската счетоводна наука. Отскоро сравнително пълно е разработена нейната научна методология и това е причината досега да са издадени малък брой учебни помагала без пълно представяне на съдържанието на дисциплината. С издаването на настоящото учебно помагало се цели да се запълни една осезаема празнина в българската счетоводна литература.

http://library.ime.bg/schetovoden-analiz-po-sykratenata-sebestoinost-i-sykratenata-schetovodna-pechalba/

 

Национални счетоводни стандарти. Примерен национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит

„Апис-Колев“, 2003

С прилагането на Националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятието, с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото му състояние в годишния финансов отчет.

http://library.ime.bg/nacionalni-schetovodni-standarti-primeren-nacionalen-smetkoplan-zakon-za-schetovodstvoto-zakon-za-nezavisimiya-finansov-odit/

 

Коментар по прилагането на международните счетоводни стандарти

Минко Велков

„Апис-Колев“, 2002

Книгата може да се разглежда повече като помагало, подходящо да се използва преди работа с оригиналния текст на съответния стандарт. Тя включва и обширно въведение. В него се очертават „методологическата рамка“ на подходите и механизмите, основните понятия и принципи, свързани с цялостната организация на счетоводната отчетност в предприятията. Въведението е важна част от цялостната разработка. Без неговото познаване по-нататъшното изложение невинаги ще бъде възприето с нужната логика и обоснованост.

http://library.ime.bg/komentar-po-prilaganeto-na-mejdunarodnite-schetovodni-standarti/ 

 

Курс по счетоводство на предприятието

Трето основно преработено и допълнено издание

проф. д-р Иван Душков и  проф. д-р Марин Димитров

Издателство „Ромина“, 2000

Настоящата разработка с подчертан научноприложен характер има за цел да се създадат знания за променената същност и роля на счетоводството при пазарни условия, а на практика – да се предложат подходи за избиране сред възможните методи за оценка и начини за счетоводно отчитане на процесите и операциите от кръгооборота на активите и пасивите на предприятието.

http://library.ime.bg/kurs-po-schetovodstvo-na-predpriyatieto/


Свързани публикации.